Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 

محصول در مرحله حمل به کارگاه بسته بندی


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
ترکیب محصول


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
آثاری از از مواد مغذی در لابلای محصول 


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
هوادهی محصول بدون دخالت مستقیم دست و کفش


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
سورتینگ بروش غیر مستقیم


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
شادمانی در چهره کارگران موج می زند


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
کارگران کمر همت بسته اند


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
خرمای سفارشی


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
خرمای دستچین

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
دستگاه پرس در مرحله کیت 


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
پرس محصول فرآوری شده بدون دخالت دست


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
پرس قدرتی پا در برنامه سال بعد قویترین مردان آهنین


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
کار آفرینی بکوری چشم دانشگاه تهران و آموزش مداوم


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
آشنایی کودکان با مراخل بسته بندی- طرح کاد در کارگاهکودک سمت چپ نوعی پرس نرم را می آزماید


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
آب روشنایی استتاکور شود هر آنکه نتواند دیدfolut.com