386324_189482221146762_100002549568036_389009_934752085_n.jpg


حقیقات نشان می دهد، ملخ های مهاجر برای جهت یابی نه تنها از شاخک ها بلکه از چشم های خود نیز استفاده می کنند.


واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد ، جرمی نیون از محققان دانشگاه کمبریج گفت: جهت یابی با چشم و دیدن، فرآیندی پیچیده است و دانشمندان تاکنون تصور می کردند که مغز کوچک ملخ قادر به تجزیه و تحلیل و اجرای این فرایند دشوار نیست و تنها جاندارانی که مغز بزرگی دارند ، مانند انسان، میمون و اختاپوس ها می توانند فعالیت های حرکتی خود را کنترل کنند.

این دانشمند افزود : تعداد سلول های عصبی سیستم بینایی پستاندارانی که مغز بزرگ دارند ، از تعداد سلول های عصبی همه بدن یک ملخ بیشتر است ولی تحقیقات ما نشان می دهد مغزهای بسیار کوچک نیز می توانند فعالیت های پیچیده را انجام دهند.

دانشمندان می گویند ، بیشتر حشرات خزنده مانند سوسک یا مورچه ، چشم بسیار کوچکی دارند و از شاخک های بلند خود ، مانند یک رادار، برای جهت یابی استفاده می کنند.

این در حالی است که ملخ ها، شاخک هایی کوچک و چشمانی بزرگ دارند و به همان میزان که در پروازند، روی زمین هم راه می روند و همین مسئله باعث شد تا محققان درباره نقش چشمان این حشره بیشتر تحقیق کنند و به این نتیجه برسند که این حشرات، برای تعیین مکان قرار دادن پاهای خود، از چشمانشان استفاده می کنند.

محققان معتقدند ، زمانی که ملخ یک پای خود را نمی بیند، یک پای دیگر را جایگزین پایی که نمی بیند می کند و به همین ترتیب به جلو حرکت می کند.


جبهه طبیعت