“یولی” بچه فیل باغ وحش “ووپرتال” آلمان در تست وزن این باغ وحش به همراه خانواده اش شرکت کرد. در این برنامه کارکنان باغ وحش ۴۵۰۰ حیوان را وزن کردند و سلامتشان را سنجیدند.