از ابتدای دی ماه امسال شکار هر نوع پرنده در سطح استان اصفهان ممنوع شده است.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.