هاییتی ،دو سال پس از زلزله /گزارش تصویری (۱)

حوادث - این هفته دومین سالگرد زلزله مرگبار هاییتی است که به مرگ بیش از سیصد هزار تن منجر شد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
هاییتی ،دو سال پس از زلزله /گزارش تصویری (۱)
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
هاییتی ،دو سال پس از زلزله /گزارش تصویری (۱)
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
هاییتی ،دو سال پس از زلزله /گزارش تصویری (۱)
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
هاییتی ،دو سال پس از زلزله /گزارش تصویری (۱)
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
هاییتی ،دو سال پس از زلزله /گزارش تصویری (۱)
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
هاییتی ،دو سال پس از زلزله /گزارش تصویری (۱)