چشم حیوانات توسط عکاس با استعداد سورن منویلین گرفته شده است. نگران نباشید، هیچ حیوانی در طی گرفتن این عکس های منحصر به فرد صدمه ندید.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک

کروکودیل
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
سگ
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
خرگوش
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
پیتون زال
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
کیمن (گونه ای از سوسمارها)
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
کفتار
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
سوسمار
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
پیتون ببری
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
اسب
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
حلزون
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
ماهی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
چشم حیوانات از نمای نزدیک
گربه