یک زن سفید پوست، پس از وارد شدن به هواپیما هنگامی که صندلی خویش را پیدا کرد متوجه شد مسافر کنار دستی اش یک مرد ساهپوست است. به همین دلیل با لحن عصبانی مهماندار پرواز را صدا کرد. مهماندار از او پرسید "مشکل چیه خانوم؟"
زن سفید پوست گفت: "نمی توانی ببینی؟ صندلی من کنار یک مرد سیاهپوست است، من نمی توانم کنارش بنشینم، شما باید صندلی مرا عوض کنید!"
مهماندار گفت: "خانوم لطفاً آروم باشید، متاسفانه تمامی صندلی ها پر هستند، اما من دوباره چک می کنم ببینم صندلی خالی پیدا می شود یا نه".
... مهماندار رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت: "خانوم، همانطور که گفتم تمام صندلی ها در این قسمت اقتصادی پر هستند، من با کاپیتان هم صحبت کردم و او تایید کرد که تمامی صندلی ها در دسته اقتصادی پر هستند، ما تنها یک صندلی خالی در قسمت درجه یک داریم".
و قبل از اینکه زن سفید پوست چیزی بگوید مهماندار ادامه داد: "ببینید، خیلی معمول نیست که یک شرکت هواپیمایی به مسافر قسمت اقتصادی اجازه بدهد در صندلی قسمت درجه یک بنشیند، ولی با توجه به این شرایط، کاپیتان فکر می کند اینکه یک مسافر محترم کنار یک مسافر افتضاح بنشیند، ناخوشایند هست."
و سپس مهماندار رو به مرد سیاهپوست کرد و گفت: "قربان شما می توانید کیف خود را بردارید و به صندلی قسمت درجه یک که برای شما در نظر گرفتیم، تشریف بیاورید!"
تمامی مسافران اطراف که این صحنه را دیدند شوکه شدند و به احترام تصمیم کاپیتان مبنی بر مخالفت با نژادپرستی، از جای خود قیام کردند و شروع به کف زدن کردند!