اخرین عکس ها از حادثه امشب با تشکر از مهندس رهبان برای ارسال خبر و عکسها 
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
خبر فوری فروریزی ساختمانی در چهارراه ولیعصر +تکمیلی +عکس اختصاصی


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
خبر فوری فروریزی ساختمانی در چهارراه ولیعصر +تکمیلی +عکس اختصاصی


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
خبر فوری فروریزی ساختمانی در چهارراه ولیعصر +تکمیلی +عکس اختصاصی


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
خبر فوری فروریزی ساختمانی در چهارراه ولیعصر +تکمیلی +عکس اختصاصی