جانورشناسان آمریکایی دریافتند که قورباغه های نر چشم قرمز درختی با لرزاندن شاخه های درخت حریف را به مبارزه فرا می خوانند.
قورباغه چشم قرمز (A. callydrias) حیوانی شب بیدار به رنگ سبز روشن و چشمهای بزرگ قرمز رنگ است و برای زندگی بر روی درختان سازگار شده است.

تیم مایکل کالدول از دانشگاه بوستن با همراهی محققان موسسه تحقیقات حاره ای اسمیت سونیان در پاناما کشف کردند که نرهای این جانور دو زیست برای اینکه نشان دهند آماده مبارزه هستند شاخه های درخت را می لرزانند.
این محققان در طول شب یک دوربین مادون قرمز را در جنگل حاره ای نزدیک گامبوئا (شهر کوچکی در جمهوری پاناما) نصب کردند و رفتار این لرزاننده های کوچک را در موقعیت رقابت و نزاع طلبی مورد مطالعه قرار دادند.
در این تحقیقات، یک لرزاننده مکانیکی به یک روبات قورباغه متصل شد و روی شاخه های یک درخت محل زندگی این جانوران تعداد حسگر حساس به لرزه ها نصب شد. به این ترتیب این محققان مشاهده کردند که لرزشهای ایجاد شده در طول درخت تا شعاع حدود یک متر و نیم فاصله همانند یک سیگنال عمل می کنند و موجب می شوند که قورباغه ها نیز در پاسخ به سیگنالها شروع به لرزیدن کنند.
براساس گزارش دیسکاور مگزین، در مدت این "رقص لرزان"، قورباغه های چشم قرمز هم پاهای پشتی و هم پاهای جلویی را تکان می دهند و با سرعت در حدود سه ثاینه به روی بدن خود پالا و پایین می روند.
به نظر می رسد که این لرزشها در پاسخ به مبارزه طلبی به حریف نشان داده می شود. این رفتار در هنگام مبارزه طلبی در انسان نیز دیده می شود.