چه میزان خواب برای گربه طبیعی استهمچنین در صورتی که خواب گربه سالخورده تان کم است باید به دامپزشک مراجعه کنید. این مسئله ممکن است به علت وضعیتی به نام پرکاری تیروئید باشد. 


این بیماری زمانی رخ میدهد که تولید هورمون تیروئید گربه شما بسیار زیاد است.


مطالعات نشان داده است که گربه ها می توانند مانند ما وارد خواب عمیق شوند، و الگوهایی مشابه امواج مغزی که ما در زمانی که رویا می بینیم دارند. 

بنابراین اگر می بینید گربه تان خوابیده است، سبیل هایش تکان میخورد و چشم هایش زیر پلک های بسته اش به سرعت در حرکت است، گربه شما احتمالا در رویاهایش در حال شکار است. 

"با آرزوی موش گیری شادی" برای او.چه میزان خواب برای گربه طبیعی استترجمه: خاله ی شانی