گریه و کمک خواستن یک دولفین از یک انسان


 گریه و کمک خواستن یک دولفین از یک انسان  گریه و کمک خواستن یک دولفین از یک انسان

 گریه و کمک خواستن یک دولفین از یک انسان 

 وی که به تعدادی از کارکنان فرودگاه بین المللی کانا آموزش می دادبه سوی دلفین رفت.
دلفین با دیدن کلر لاروس خوشحال شده و در حالی که همچنان گریه می کرد به سوی وی رفت که معنایش کمک از کلر بود.
کلر لاروس نیز به سوی دلفین رفته و سیم گیر کرده ماهیگیری را از گوشه دهان دلفین که در منطقه ماهیگیری بدام افتاده بود، جدا کرد تا دلفین آزاد شود.


طبق تصاویری که می بینید دلفین به کلر لاروس اجازه داد تا سیم را ای وی جدا کند و این نشان از اطمینان یافتن دلفین از کلر بود که می خواهد به وی کمک کند و نه آسیب بزند!

از آنجایی که خط قلاب ماهیگیری به دهانش گیر کرده و دور باله هایش را پیچانده بود، دلفین بیچاره نمی توانست از آن رهایی یابد.
کلر لاروس می گوید حیوانی به باهوشی دلفین ندیده که هنگام مخاطره افتادن همچنان خونسرد است و اینکه از من تقاضای کمک کرده نیز بسیار شگفتی آور است.

منبع: دیلی میل