1) تونل ها را از قفس همستر خود بردارید و سعی کنید قفس را ساده کنید و آن را زیاد شلوغ نکنید.

2) قفس را به خوبی تمیز کنید و همه ی کثیفی ها را از قفس پاک کنید.

3) کف قفس همسترتان را با چیزهای نرم پر کنید تا همستر به راحتی بخوابد و دراز بکشد.

4) آب و غذای قدیمی را عوض و تمیز کنید و آن ها را با غذا و آب تمیز و تازه عوض کنید.

5) با قطره چکان در دهان همستر خود آب بریزید و در دهانش غذا بگذارید.اگر همسترتان نتوانست غذا را بخورد از غذای له شده استفاده کنید.

6) روی جایی که همسترتان میخوابد پارچه یا حوله ای قرار دهید و قفس را به جایی تاریک ببرید تا همستر به راحتی بخوابد.

7) برای همستر خود به آرامی آواز بخوانید یا حرف بزنید تا آرامش داشته باشد.

8) مطمئن شوید که همسترتان به اندازه ی کافی غذا میخورد.حتما سعی کنید چیزی برای خوردن به همسترتان بدهید.برای این که غذا را راحت قورت بدهد با قطره چکان درون دهانش آب بریزید.

9) قبل یا پس از مرگ همستر خود ناراحت نباشید چون در روزهای آخر همسترتان شاد بوده و با آرامش از دنیا رفته است.

چگونه کاری کنیم که مرگ همسترمان با آرامش باشد(ترجمه) 

ترجمه : Meeko
منبع : 
www.wikihow.com