برای ممانعت از استفاده گربه ها در تمرین پزشکی امضا کنید

پیتا ویدئو مخفیانه ای از استفاده وحشیانه از گربه ها برای تمرین فعالیت پزشکی در شرایط بحرانی خفگی نوزادان PALSدر دانشگاه واشنگتنWashington Universityباهمکاری بیمارستان کودکان سنت لوییس بدست آورده است.
علاوه بر دسترسی سهل به مدل های عروسکی شبیه نوزادان که در سایر امکان پزشکی به جای حیوانات استفاده می شوند،دانشگاه واشنگتن ۹ گربه را در آزمایشگاه خود محبوس کرده است وبرای آموزش نحوه ورود لوله به گلوی نوزادان ،متناوبا لوله های سختی را با فشار به درون حلق ظریف گربه ها وارد می کنند.
در بیش ۱۰۰۰ مکان درمانی آموزشی، دانشگاه واشنگتن آخرین و تنها جایی است که از گربه ها برای آموزش استفاده می کند.در ویدئو ضبط شده نشان داده می شود تعدادی دانشجو ناشی درحال تلاش مذبوحانه ای برای وارد کردن لوله به گلو گربه ها هستند و از وسایل فلزی به گونه ای بدون مهارت استفاده می برند که امکان خرد شدن دندان گربه ها وجود دارد.
گربه ها که می بایست حداقل بیهوش باشند به گفته دانشجویان گربه ها چندین دوره در طول عمل به هوش می آیند.
همچنین دامپزشک دانشگاه می گوید هر گربه در هر فصل ۱۵ بار مورد این آزمایش قرار می گیرند.بر طبق دانسته های قبلی لوله گذاری در حیوانات بیش از ۵ بار باعث رنج و درد شدید در حیوانات می شود.دامپزشک دانشگاه واشنگتن و مسئول آموزشی هر دو اذعان کرده اند که حلق بعضی گربه ها در حین این آزمایش آسیب دیده است که در نهایت باعث خون ریزی ورم و از کارافتادگی شش و به مرگ گربه ها منتهی می شود.
با اینکه بر اساس آزمایش ها اثبات شده استفاده از شبیه ساز نوازد مناسب ترین راه برای انجام و یادگیری PALS است دانشگاه واشنگتن همچنان از گربه ها استفاده می برد.
انجمن قلب امریکا که مبتکر و حامی آزمایش PALS است قویا برضد استفاده از حیوانات در این آزمایش است و قبلا اعلام داشته بهترین شیوه یادگیری استفاده از شبیه ساز بدن انسان است.در ویدئو ضبط شده دامپزشک دانشگاه واشنگتن می گوید انجمن قلب امریکا این مطلب را صرفا به خاطر گران بودن استفاده از حیوانات برای سایر اماکن آموزشی اعلام نموده است !
متعاقبا با پرسش پیتا از انجمن قلب،آنها صریحا اعلام داشتن به دلیل قابل دسترسی و پیشرفت مدل های شبیه ساز انسانی ،ابعدا نیازی به استفاده از حیوانات نیست.
برای سال ها پیتا به دانشگاه واشنگتن فشار آورده است که از حیوانات در یادگیری لوله گذاری استفاده نکند.


برای ممانعت از استفاده گربه ها در تمرین پزشکی امضا کنید


با امضا این پتیشن در حمایت از حیوانات از دانشگاه واشنگتن می خواهید برنامه آموزشی خود را به روز کند