هیچ ماری واقعا نمیتواند واقعا پرواز کند.مارهای درختی رنگارنگ جنوب شرقی آسیا که معروف به "جواهر مار درختی"هستند،میتوانند از شاخه های درختان بلند خود را به پایین پرتاب کنند.آنها با انبساط دنده ها ، سطح بدن خود را پهن میکنند که به این ترتیب سطح شکم به صورت نواری پهن در می آید.به این ترتیب آنها _مانند یک چترباز_در سقوطی کنترل شده و ترمز شده ، به صورت مورب به پایین پرواز میکنند و بر رویزمین یا شاخه هایی دیگر فرود می آیند.آنها پس از پرش ، نمیتوانند جهت پرواز خود را تغییر دهند..."جواهر مارهای درختی"فقط هنگامی که در حال فرار هستند ، از این روش استفاده میکنند.
در مواقع دیگر آنها مانند سایر مارها می خزند و با خزش از درخت بالا میروند.
آیا مار پرنده وجود دارد؟؟؟!؟!؟