هشت سوالی که باید قبل از خرید یک مار پاسخ دهید
1- درغیاب شما چه کسی از حیوان خانگی جدید شما نگهداری می کند؟

2- آیا قادر به تامین آسان غذا برای دوست جدیدتان هستید؟

3- می توانید یکی از قفسه های فریزرتان را با موشهای مرده پر کنید؟

4- با خوراندن موشهای زنده به حیوان خانگی جدیدتان مشکلی ندارید؟

5- برای نگهداری از حیوانی که نزدیک به 20 سال عمر می کند ، به اندازه کافی آماده اید؟

6- همه اعضای خانواده از حضور این عضو جدید خوشحالند؟

7- به اندازه کافی در مورد نگهداری و عادات این نوع مار تحقیق کرده اید؟

8- آیا همه ملزومات استقبال و نگهداری از یک مار شاد و سالم را فراهم کرده اید؟

سایت جامع حیوانات ایران