جلوگیری از لیسیدن افراد توسط سگ
1.تغییر صابون و یا لوسیونتان

2. نادیده گرفتن سگ هنگام لیسیدن:

هنگامی که سگ شروع به لیسیدن کرد ار نوازش او دست بردارین و اگر همچنان ادامه داد محل خود را نغییر دهید
هیج گاه هنگام لیسدن سگ نیاید از شما جایزه دریافت کند . حتی اگر در این هنگام اسباب بازی برای دور شدن دریافت کند برای او به معنی جایزه می باشد. از نوازش سگ و گفتن کلمات محبت آمیز در این هنگام خودداری کنید. 
هیچگاه سگ بابت این کار نباید تنبیه شود زیرا دچار دوگانگی خواهد شد و برای دریافت توجه از شما , حتی به روش منفی ممکن است به کار خود ادامه دهد 

3. ثابت قدم باشید:
نباید سگ شما یک روز برای لیسیدن مورد تشویق قرار گیرد و روز دیگر از این کار منع شود . همیشه روالی ثابت داشته باشید

4. از دخالت دیگران در تربیتتان جلوگیری کنید:
ممکن است سگ در ازای لیسیدن افراد دیگر که با شما زندگی نمی کنند مورد تشویق قرار گیرد . از این رفتار جلوگیری کنید

5. عوامل استرس زا را از سگتان دور کنید:
استرس یکی از عواملی است که باعث می شود سگ بیشتر این رفتار را انجام دهد.

6. سگ را با وسایل بازی مشغول نگه دارید

7.به سگ آموزش دهید که با فرمان شما این کار را انجام دهد :

به صورت مثال با فرمان "بوس" با "لیس"
با فرمان "بس" , "کافیه" و یا "بوس بس" از او بخواهید کارش را تمام کند

8.اجازه دهید سگ به روشهای دیگر محبت خود را به شما ابراز کند:
مثل تکان دادن دستش و یا غلت زدن ... اگر در ازای این کارها