دایزی سگی است که لقب مسن ترین سگ انگلیس را به خود اختصاص داد.به گزارش روزنامه دیلی میل، این سگ 22 سال سن دارد و در مقایسه به عمر انسان به اندازه انسان 100 سال است.

مراک بارسپی، صاحب این سگ می گوید: من این سگ را در سطل اشغال در سال 1993 پیدا کردم زمانی که تنها دو سال سن داشت.

دیلی میل به نقل از کارشناسانی که عمر سگ را با عمر انسان مقایسه می کنند، نوشت: عمر این سگ به اندازه انسان 100 ساله است.

پیر ترین سگ دنیا 100 ساله شد

پیر ترین سگ دنیا 100 ساله شد

پیر ترین سگ دنیا 100 ساله شد

پیر ترین سگ دنیا 100 ساله شد

پیر ترین سگ دنیا 100 ساله شد