رفتار وحشیانه بشر با یک خرس در اسارت+فیلم
دیده بان حقوق حیوانات
گردانندگان سودجوی سیرک ها گاه خود را حیوان دوست و حامی حیوانات معرفی می کنند و گاه آموزش های آزارنده حیوانات را آموزش هایی نمایش می دهند که خود حیوان متمایل به آموختنش بوده!

شاید در دهه های قبل مردم از حقیقت چنین سخنان کذبی مطلع نمی شدند اما امروز دیگر اغفال مردم با چنین ادعاهایی که بیشتر به شوخی شباهت دارد ممکن نیست.


در این فیلم می تونانید رفتار طبیعی یک خرس اسیر در برابر بشر و عکس العمل بشر را در برابر این رفتار ببینید.

رفتن به سیرک، حمایت از رذالت های اخلاقی و رفتاری گردانندگان سیرک است.