تیرهای شلیک شده به جمجمه و نای قو برخورد کرده و جراحات کاملا وحشتناکی به این پرنده وارد شد. 

این پرنده بعد از عمل جراحی توسط پزشکان بطور معجزه آسایی پس از 3 هفته مراقبت به زندگی خود بازگشته است.
زنده ماندن معجزه اسای یک قو

زنده ماندن معجزه اسای یک قو

زنده ماندن معجزه اسای یک قو

زنده ماندن معجزه اسای یک قو

زنده ماندن معجزه اسای یک قو

زنده ماندن معجزه اسای یک قو