او یک تکنسین دامپزشکی است. این گربه 13 کیلویی، با وجود آنکه با یک رژیم سخت حدود 5 کیلو وزن کم می کند، سرانجام بر اثر ایست قلبی می میرد. لاتیشا، این گربه چاق را در ساعات پایانی عمرش به بیمارستان می برد اما پزشکان از درمان او عاجز می مانند.

ایست قلبی یک گربه چاق

ایست قلبی یک گربه چاق

ایست قلبی یک گربه چاق

ایست قلبی یک گربه چاق

ایست قلبی یک گربه چاق

ایست قلبی یک گربه چاق

ایست قلبی یک گربه چاق

ایست قلبی یک گربه چاق