وقتی به کوه پیمایی می روم هانی بی را روی شانه هایم می گذارم و یا به او افسار می بندم و به دنبال خود می برم. مردم می گویند سگ را دوست داریم بخاطر اینکه می شود آن را به پیاده روی برد، اما هانی بی هم عاشق پیاده 

روی است! 


هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی

هانی بی؛ گربه دوست داشتنی