چگونه متقاعد کردن والدین برای دریافت یک گربه(ترجمه)


1 . به آنها نشان بده که بالغ هستی. این شامل تمام کارهای عادی و روزمره شما میشه حتی چیزهایی که والدین شما از شما درخواست نکردند که انجام بدید

2 . زیاد در مورد آن به آنها اشاره کن ولی مستقیما اشاره نکن . به عنوان مثال ، موقع شام ، به پدر و مادرت بگو : امروز در فلان جا و خانه فلانی ما با گربه او بازی کردیم و اون خیلی خیلی جالب بود !!! این را روزی دو بار انجام بده و والدین تو شاید شروع کنند به دریافت اشاره تو

3 . صبرکن تا موقعیکه پدرو مادرت سر دماغ و سر حال باشند . در صورت نیاز به آنها کمک کن

4 . سرانجام ، وقتیکه به نظرت آماده هستی ، موضوع را بدون مقدمه بگو

هشدار

این درخواست را در عرض گذشت فقط چند ماه بعد از فوت یک پت ، در خانواده ات نکن . پدر و مادر شما ممکن است از جا در رفته و عصبانی شوند