روشهاي تشخيص درگيري پرندگان با مايكوپلاسما سينويا 


بیماری با مایکوپلاسما سینویا ( MS ) در اکثر موارد ، به صورت بیماری تحت بالینی مجاری فوقانی تنفسی روی می دهد . بیماری فوق زمانی که با بیماریهایی چون نیوکاسل ، برونشیت یا هردو ترکیب گردد ، میتواند سبب بروز ضایعاتی در کیسه های هوایی شود .
در سایر موارد ، درگیری با MS میتوان بصورت نوعی بیماری عمومی ظاهر شده و در نتیجه ، سبب بروز علائمی در سینوس ها گردد . ایجاد بیماری به صورت حاد یا مزمن در جوجه ها و بوقلمون ها ، عمدتا شامل ضایعاتی در غشای سینویال مفاصل و صفحات تاندونی می باشد . این ضایعات با Exudative Synovitis ، Tenovaginitis یا التهاب بورس ، همراه می باشد .تاریخچه :
این بیماری ، نخستین بار ، توسط Ollsen و همکاران ، توصیف شد و سپس با مایکوپلاسماها ارتباط داده شد . فرم تنفسی این بیماری به دنبال درگیری با مایکوپلاسما سینویا روی می دهد . به نظر می رسد که برخی جدایه های MS درصورتیکه با زمان واکسیناسیون برعلیه بیماری هایی چون IB و ND مقارن باشد ، سبب بروز ضایعاتی در کیسه های هوایی میشود .سبب شناسی : 
طبقه بندی :
کلونی های مایکوپلاسما به صورت صفحات ماهواره مانند قابل مشاهده هستند . Chalquest و Fabricant برای نخستین بار ، میان کلونی های این باکتری و میکروکوکوس تفاوت هایی را شناسایی نمودند . این دو محقق با ذکر این نکته که میکروکوکوس نیازمند نیکوتین آمید آدنین نوکلوئوتید می باشند ، کلونی های دو باکتری یاد شده را یکدیگر تفریق نمودند .


پس از آن ، مطالعات فراوانی بر روی مایکوپلاسماها صورت پذیرفت و نام مایکوپلاسما سینویا بعنوان گونه ایی مجزا ، انتخاب گردید . شناسایی و تشخیص کلونی این باکتری عموما بر اساس فاکتورهایی چون شکل شناسی سلولی ، خصوصیات بیوشیمیایی ، نیازمندی های رشد و همچنین ، واکنش های سرم شناسی صورت می پذیرد .


استفاده از روش ایمنوفلورسانس ، برای شناسایی کلونی های مایکوپلاسما ، از جمله روش های سریع و قابل اعتماد میباشد . روش فوق را میتوان در جهت شناسایی جدایه های به دست آمده از مزارع استفاده نمود .
این نکته به اثبات رسیده است که بررسی سکانس ژن 16S Rrna از DNA ، جهت شناسایی مایکوپلاسما در مطالعات فیلوژنیک ، مفید واقع خواهد شد . هست ثابت تا باشد مفید برای شناسایی مایکوپلاسما در مطالعات فیلوژنتیک . بهره گیری از PCR – RFLP در ژن 16S Rrna نبز در جهت شناسایی گونه های خاص مایکوپلاسما ، همانند مایکوپلاسما سینویا ارزشمند است . با استفاده از رویه های مشابه نیز میتوان فضای بین 16S تا 23S در ژنهای Rrna را مورد بررسی قرار داد .ریخت شناسی کلونی ها :
کلونی های ایجاد شده توسط این باکتری را در محیط کشت جامد ، بهتر میتوان مشاهده نمود . کلونی های فوق را در میکروسکوپی با بزرگنمایی 30 و با استفاده از نور غیرمستقیم ، مشاهده می کنند . به لحاظ ظاهری ، کلونی های فوق مدور بوده و با محوریت مرکزی میباشند . اندازه این کلونی ها بطور معمول با توجه به تعداد کلونی های حاضر ، و مناسب بودن محیط کشت ، بین یک تا سه میلی متر میباشند . باکتری فوق ، بین سه تا پنج روز در محیط های جامد رشد خواهند کرد .حساسیت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی :
تاکنون گزارشی مبنی بر مقاومت این باکتری نسبت به ضدعفونی کننده ها منتشر نشده است ولی احتمال آن میرود که شباهت زیادی به سایر مایکوپلاسماها داشته باشد . در یک مطالعه تجربی ، محلی آلوده مورد پاکسازی قرار گرفت و ضدعفونی شد و سپس به مدت یک هفته تحت چنین شرایطی باقی ماند . در مرحله بعدی ، جوجه های یکروزه سالم را در این محل تحت پرورش قرار دادند . آزمایشات صورت پذیرفته بر روی این جوجه ها ، عدم آلودگی آنها را به اثبات رسانید .
اما بر اساس آزمایشات صورت پذیرفته این نکته به اثبات رسیده است که باکتری فوق در PH ، 6.8 یا پائین تر ، ماندگار نخواهد بود .


مایکوپلاسما سینویا به دمای بیش از 39 درجه سانتی گراد حساس است . این درحالیست که بر اساس گزارشات منتشر شده ، باکتری یاد شده نسبت به انجماد مقاوم است . از سوی دیگر بایستی توجه داشته باشید که میزان تیتر در شرایط انجماد کاهش خواهد یافت .
اگرچه آزمایشات دقیقی بر روی میزان مقاومت این باکتری در شرایط مختلف صورت نپذیرفته است ، اما به نظر می رسد که ماندگاری این باکتری در محیط رشدی که حاوی زرده تخم مرغ باشد ، بالا باشد . بر اساس برخی گزارشات منتشر شده ، باکتری فوق در دمای 63 – درجه سانتی گراد حداقل به مدت هفت سال باقی می ماند .


این در حالیست که دمای 20 – درجه سانتی گراد ، سبب ماندگاری این باکتری به مدت دو سال خواهد شد . اما در آزمایشاتی جداگانه ، این نکته به اثبات رسید که محیط کشت Broth بدست آمده در 70 – درجه سانتی گراد ، و همچنین ، محیط کشت لئوفیلیزه بدست آمده در 4 درجه سانتی گراد ، برای سالهای متمادی باقی خواهند ماند .


این باکتری به مدت سه روز در دمای اطاق ، به صورت فعال ، باقی مانده است . این درحالیست که باقی ماندن مایکوپلاسما سینویا به مدت دوازده ساعت در حفره بینی ، به اثبات رسیده است . از سوی دیگر ، با استفاده از تکنیک هایی چون PCR ، MS را از نمونه های محیطی چون پرها ، ذرات گرد و غبار ، غذا ، آب آشامیدنی و مدفوع ، جدا کرده اند .ساختار آنتی ژنی :
آنتی ژنهای این باکتری توسط روشهای ارزیابی آزمایشگاهی چون آگلوتیناسون سرم بر روی پلیت ( SPA ) ، آگلوتیناسیون در لوله آزمایش ( TA ) ، هماگلوتیناسون ، روش AGP و الایزا مطالعه شده اند . از سوی دیگر ، یکی از پروتئین های اصلی این باکتری ، موسوم به p41 توسط روش الایزای نقطه ایی به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .


این در حالیست که پروتئین های p53 و p22 ، هنوز به خوبی بررسی نشده اند . توجه داشته باشید که اندازه ملکولی پروتئین های غشایی اصلی ، در سویه های مختلف MS متفاوت است . سرم بدست آمده از جوجه های آلوده شده با MS سبب آگلوتینه شدن آنتی ژن مایکوپلاسما گالی سپتیکم خواهد شد . این درحالیست که بعکس مورد یاد شده کمتر رخ می دهد .


Robert و Olesuik این نکته را دریافتند که واکنشهای متقاطعی از این دست ، با حضور فاکتور rheumatoid مرتبط بوده وسبب بروز واکنشهای بافتی نیز می شود .
واکنشهای متقاطعی در هنگام انجام آزمایشاتی چون HI یا TA روی میدهد . از سوی دیگر ، اپیتوپ های منتشر شده مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما سینویا نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار هستند . اما توجه داشته باشید که در حال حاضر ، آنتی بادی های منوکلونال خاصی نیز برعلیه MS تولید شده است و رسپتورهای ایمنوگلوبولین G Fc نیز شناسایی شده اند .جداسازی و شناسایی :


با جداسازی و سپس شناسایی مایکوپلاسما سینویا میتوان به نوعی تشخیص قطعی در مورد این بیماری دست یافت . جداسازی این باکتری از ضایعات ، در پرندگانی که بصورت حاد درگیر شده اند سخت نیست ، ولی در مراحل مزمن بیماری ، ارگانیسم های قابل دوامی در ضایعات باقی نخواند ماند.


این درحالیست که به نظر می رسد ، جداسازی باکتری فوق از مجاری فوقانی تنفسی در پرندگانی که بصورت مزمن با این بیماری درگیر شده اند ، عملی تر است . از تکنیک آنتی بادی فلورسنت نیز میتوان در جهت شناسایی کلونی یا کلونی های دست نخورده این باکتری استفاده نمود .


در برخی متون علمی نیز مباحثی در مورد تشخیص مستقیم DNA مایکوپلاسما سینویا در بافت یا محیط کشت ، مطرح شده است . روش فوق ، از انواع تکنیک های ساده و سریع میباشد ولی به نظر میرسد که حساسیت آن کافی نباشد .

PCR از انواع روش های تشخیصی سریع ، ساده و بسیار حساس میباشد . با استفاده از این تکنیک میتوان ، DNA مایکوپلاسما سینویا را در بافت یا محیط کشت ، شناسایی نمود . در حال حاضر ، انواع کیت های مختلف PCR در مقیاس تجاری در دسترس میباشد .