دنیای اطراف ما، پر از شگفتی است. یکی از معجزات دنیای ما، به وجود آمدن و رشد یک موجود زنده از چند سلول است. در مجموعه عکس پیش رو، مراحل روزانه رشد جنین یک جوجه و سپس سربرآوردن آن از تخم را مشاهده می کنید. در این عکسها مایع تخم درون یک محفظه کوچک شیشه ای قرار گرفته است.

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

این یک تخم یک روزه است. مثل همه تخم مرغ های دیگر.

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

لخته ضریفی که روی زرده شکل گرفته است، نشانه آغاز زندگی یک جوجه است. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

در روز دوم رگ های خونی بر روی زرده شکل می گیرند. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

شکل گرفتن پاها و چشم در روز سوم. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

پیشروی فرایند در روز چهارم، با تکامل بیشتر چشم. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

در این تصویر جوجه ما چشم دارد. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

در روز هفتم دهان شکل می گیرد. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

جنین درون تخم هم تنفس می کند. روزانه بین ۲ تا ۴ لیتر اکسیژن. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

پشت جوجه، بال شروع به جوانه زدن می کند. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

روز دهم منقار شکل می گیرد. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

جنین برای جوجه شدن، سختی های فراوانی را تحمل می کند. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

در روز سیزدهم، چشم و پلک به تکامل می رسند. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

روز چهاردهم. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

روز پانزدهم، چشم بسته است و پلک کاملاً چشم را پوشش می دهد. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

در روز شانزدهم تا هجدهم، جنین از سفیده تغذیه می کند. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

و همچنان به رشد خود ادامه می دهد. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

روز نوزدهم روز استقلال جوجه ماست. حالا تقریباً جوجه تکامل یافته است. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

روز بیستم با یک جوجه کامل طرف هستیم که آماده تولد است. 

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

و بلاخره، روز بیست و یکم روز بیرون آمدن جوجه از تخم است. تصاویر در ادمه مرحله به مرحله این اتفاق را نشان می دهند.

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه

تصاویری جذاب از مراحل رشد جنین یک جوجه