به انسان نگاه می کند دارای پشم های بسیار زیاد و درست شبیه یک گوسفند است. صاحب این گربه که همیشه تصاویر این گربه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد طرفداران زیادی در شبکه های 

اجتماعی دارد. شما درادامه تصاویر جالب از این گربه شبیه گوسفند رو مشاهده می کنید

گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی


گربه جالب شبیه گوسفند عصبانی