بزرگ کرد و حالا این روباه به حیوان خانگی این دختر تبدیل شده است و همانند یک سگ خانگی همیشه همراه اوست. خیلی از دوستان این دختر به خاطر روباه او از ترس از این دختر دوری می کنند و حتی همسایگان 

او هم گاهی از او می ترسند ولی او می گوید از این روباه از سگ ها هم بی آزار تراست. شما در ادامه تصاویر این روباه رو با صاحبش مشاهده می کنید

زندگی دختری با روباه زیبا


زندگی دختری با روباه زیبا


زندگی دختری با روباه زیبا


زندگی دختری با روباه زیبا


زندگی دختری با روباه زیبا


زندگی دختری با روباه زیبا


زندگی دختری با روباه زیبا


زندگی دختری با روباه زیبا