در این عکس او به طرف یک سار حمله کرده است. حمله مامبای سیاه به سار+عکس