باشد. هتروکرومیا یک صفت ژنتیکی است که در آن و تحت تاثیر ژنتیک و ارث و همسر و جفت می تواند یک جهش ژنتیکی برای تغییر در ظاهر حیوانات ایجاد کند که ما در ادامه تعدادی از این صفت ها رو که باعث تغییر در 


رنگ چشم حیوانات شده است رو برای شما به نمایش گذاشتیم که در ادامه تصاویر این رنگ چشمان متفاوت و جالب رو مشاهده می کنید

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات

رنگ چشمان جالب و متفاوت حیوانات