به گزارش ایسنا، ارائه نتایج و یافته‌های جدید علمی، ارائه سخنرانی‌های کلیدی، اهدای جایزه به دانشجویان برتر حشره‌شناسی و علوم وابسته و برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حشره‌شناسی ایران از برنامه های این کنگره است. 


این کنگره در قالب چهار سمپوزیوم تخصصی برگزار می شود که سمپوزیوم سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات برای متخصصان و یا علاقمندان به آناتومی، رده بندی و تاریخ حشرات می‌باشد. این بخش روی سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات 


متمرکز است، ولی درعین‌حال شامل ریخت‌شناسی، ژنتیک، فیلوژنی، نام‌گذاری، بیوژئوگرافی و سایر بندپایان نیز می‌شود. 


سمپوزیوم تخصصی فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات و توکسیکولوژی برای متخصصان در زمینه مطالعه حشرات و شامل موضوعاتی از قبیل بیوشیمی، میکروبیولوژی، توکسیکولوژی، اکوتوکسیکولوژی، اندوکرینولوژی، سیتولوژی، زیست‌شناسی مولکولی، مواد 

پیام‌رسان (سمیوکمیکال)، هورمون‌ها و متابولیسم حشرات مفید است. 


سمپوزیوم تخصصی حشره‌شناسی پزشکی، دامپزشکی، شهری و صنعتی برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با انسان و جانوران می‌باشد. این بخش شامل حشره‌شناسی پزشکی، حشره‌شناسی پزشکی قانونی، حشره‌شناسی 

دامپزشکی، حشره‌شناسی شهری، حشره‌شناسی صنعتی، اپیدمیولوژی، مدیریت تلفیقی بیماری‌ها، پارازیتولوژی انسان و دام، مدیریت حشرات زیان‌آور برای انسان، کنترل پشه‌ها، مدیریت آفات ساختمان‌ها (مانند موریانه‌ها و مورچه‌ها) و فضاهای سبز می‌شود. 


سمپوزیوم تخصصی اکوسیستم‌های حشرات گیاهان برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با گیاهان می‌باشد. این بخش شامل ارتباطات رفتاری، اکولوژیک و تکاملی حشرات در اکوسیتم‌های طبیعی و همچنین دینامیسم جمعیت حشرات، 

مدیریت تلفیقی آفات در مزارع، باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. جنبه‌های کنترل حشرات گیاه‌خوار، واکنش‌های گیاهان میزبان حشرات، مقاومت گیاهان به حشرات، حشرات ناقل بیماری‌های گیاهی، حشرات گرده‌افشان و کنترل بیولوژیک حشرات نیز در این سمپوزیوم قرار می‌گیرند. 
سمپوزیوم تخصصی سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات برای متخصصان و یا علاقمندان به آناتومی، رده بندی و تاریخ حشرات می‌باشد. این بخش روی سیستماتیک، تکامل و تنوع زیستی حشرات متمرکز است، ولی درعین‌حال شامل ریخت‌شناسی، ژنتیک، فیلوژنی، نام‌گذاری، بیوژئوگرافی و سایر بندپایان نیز می‌شود. سمپوزیوم تخصصی فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات و توکسیکولوژی برای متخصصان در زمینه مطالعه حشرات و شامل موضوعاتی از قبیل بیوشیمی، میکروبیولوژی، توکسیکولوژی، اکوتوکسیکولوژی، اندوکرینولوژی، سیتولوژی، زیست‌شناسی مولکولی، مواد پیام‌رسان (سمیوکمیکال)، هورمون‌ها و متابولیسم حشرات می‌شود. 
سمپوزیوم تخصصی حشره‌شناسی پزشکی، دامپزشکی، شهری و صنعتی برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با انسان و جانوران می‌باشد. این بخش شامل حشره‌شناسی پزشکی، حشره‌شناسی پزشکی قانونی، حشره‌شناسی دامپزشکی، حشره‌شناسی شهری، حشره‌شناسی صنعتی، اپیدمیولوژی، مدیریت تلفیقی بیماری‌ها، پارازیتولوژی انسان و دام، مدیریت حشرات زیان‌آور برای انسان، کنترل پشه‌ها، مدیریت آفات ساختمان‌ها (مانند موریانه‌ها و مورچه‌ها) و فضاهای سبز می‌شود. 
سمپوزیوم تخصصی اکوسیستم‌های حشرات-گیاهان برای متخصصان و یا علاقمندان به برهمکنش‌های حشرات با گیاهان می‌باشد. این بخش شامل ارتباطات رفتاری، اکولوژیک و تکاملی حشرات در اکوسیتم‌های طبیعی و همچنین دینامیسم جمعیت حشرات، مدیریت تلفیقی آفات در مزارع، باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. جنبه‌های کنترل حشرات گیاه‌خوار، واکنش‌های گیاهان میزبان حشرات، مقاومت گیاهان به حشرات، حشرات ناقل بیماری‌های گیاهی، حشرات گرده‌افشان و کنترل بیولوژیک حشرات نیز در این سمپوزیوم قرار می‌گیرند. 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کنگره به نشانی اولین کنگره بین المللی حشره‌شناسی ایران مراجعه کنید.