برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا


این محصول برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا  که از پرشین پت تهیه میکنید محصولی از فرپلاست ایتالیا برای سگ ها و گربه ها میباشد برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا  این محصول 

برای سگ ها و گربه 
های مو بلند استفاده میشود و برای گره باز کردن  برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا


و باز گردن گره هایی که بادست و برس های معمول باز نمیشوند برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا


این محصول برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا  دو طرفه بوده برای سگ و گربه کارایی دارد .. برس دو طرفه سگ و گربه محصول فرپلاست ایتالیا


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | برس دو طرفه سگ و گربه سایز 2 برای سگ ها و گربه های موبلند