هشت سوالی که باید قبل از خرید یک مار پاسخ دهید3- می توانید یکی از قفسه های فریزرتان را با موشهای مرده پر کنید؟
4- با خوراندن موشهای زنده به حیوان خانگی جدیدتان مشکلی ندارید؟5- برای نگهداری از حیوانی که نزدیک به 20 سال عمر می کند ، به اندازه کافی آماده اید؟
6- همه اعضای خانواده از حضور این عضو جدید خوشحالند؟7- به اندازه کافی در مورد نگهداری و عادات این نوع مار تحقیق کرده اید؟
8- آیا همه ملزومات استقبال و نگهداری از یک مار شاد و سالم را فراهم کرده اید؟ 

سایت جامع حیوانات ایران