بیابانی و در دمای بالای 50 درجه هم زندگی کند و طبق آمار 60 درصد از این گربه های شن و ماسه ای در خانه ها به عنوان گربه های خانگی زندگی می کنند. شما در سایت ایران مطلب تصاویر این گربه های زیبا و دوست داشتنی رو مشاهده می کنید

گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای


گربه زیبا به نام گربه شن و ماسه ای