افزایش دمای هوا منجر به افزایش جمعیت مارها سمی به حدی شد که تردد را برای ساکنین غیر ممکن کرده است.تاخت وتاز مارها به حدی منجر به ترس خانواده ها شده است که جرات ترک خانه خود را در طول و شبانه روز ندارند.

روزانه پلیس 50 حلقه مار را از گوشه کنار مناطق مسکونی شکار میکنند.

دیکتاتوری مارها در تگزاس +عکس

دیکتاتوری مارها در تگزاس +عکس

دیکتاتوری مارها در تگزاس +عکس

دیکتاتوری مارها در تگزاس +عکس

دیکتاتوری مارها در تگزاس +عکس