کشته شدن و پوست کندن یکی از همنوعانشان به دست قصاب چینی در داخل قفس هستند دیده میشوند. فستیوال کشتن و خوردن حیوانات در چین هر ساله در میانه تابستان برگزار میشود و هزاران سگ و گربه در جریان این جشنواره سربریده شده و پوست بدنشان کنده میشود.

گربه ای که قصد نجات جان خود را دارد +عکس

گربه ای که قصد نجات جان خود را دارد +عکس