(((برنامه واکسيناسيون و انگل زدايي برای همه نوع پت )))

برنامه واکسيناسيون حيوانات خانگي متداول به قرار زير است:


• واکسن سه گانه سگ شامل ( ديستمبر، پارواويروس و هپاتيت).
• واکسن پنج گانه سگ شامل ( ديستمبر، پارواويروس، هپاتيت، دو سويه پاراآنفلونزا)


• واکسن شش گانه سگ شامل ( ديستمبر، پارواويروس، هپاتيت، پاراآنفلوانزا، دو سويه لپتوسپيروز)
• واکسن هفت گانه سگ شامل ( ديستمبر، پارواويروس، هپاتيت، پاراآنفلوانزا، دو سويه لپتوسپيروز، و آدنو ويروس)


• واکسن نه گانه سگ شامل ( ديستمبر، پارواويروس، هپاتيت، پاراآنفلوانزا، پنج سويه لپتوسپيروز)
• واکسن سه گانه گربه شامل ( رينوتراکئيد، کلسي ويروس، پن لکوپني)* در مورد واکسن 7 گانه سگ: واکسن ويروس هاي پاراآنفولانزا و آدنوويروس و باکتري لپتوسپيرا که سه مورد از واکسن هاي موجود در واکسن 7 گانه هستند ايمني کوتاه مدت (کمتر از 3 ماه) ايجاد مي کنند و به همين دليل در صورتي که برنامه مسافرت به مناطق آلوده را داريد (براي مثال شمال کشور و نواحي مرطوب که عفونت لپتوسپيرا شايع تر است) براي جلوگيري از احتمال آلودگي بهتر است 2 تا 3 هفته قبل از سفر مجدداً سگ خود را واکسينه نماييد.


برنامه انگل زدايي:

نوع حيوان
سن حيوان
تکرار داروي انگل
سگ
دو هفتگي
هر سه هفته تکرار تا سه ماهگي
سه ماه و بالاتر
هر سه ماه تکرار شود
گربه
شش هفتگي
هر سه هفته تکرار تا سه ماهگي
سه ماه و بالاتر
هر سه ماه تکرارشود
همستر، سنجاب، خرگوش و پرندگان
هر شش ماه تکرار شود


داروهاي ضد انگلي مناسب براي حيوانات خانگي مي بايست توسط دامپزشک با دوز مناسب براي حيوان مورد نظر تجويز شود. از دادن خودسرانه هرگونه دارو به حيوان خانگي خود پرهيز کنيد.