برای گربه ها هم مثل انسان ها باید نیش را با خراش دادن محل گزیدگی و نه فشار دادن آن بیرون آورد. بعضی اوقات گربه ها سعی در خوردن زنبور دارند که نهایتا باعث گزیده شدن آنها در ناحیه ی دهان یا گلو می شود که در این صورت سریعا باید به دام پزشک مراجعه کنید، چرا که گلوی باد کرده ممکن است گربه ی شما را خفه کند!


گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!

گربه های زنبور گزیده!