غذای بیشتر دارد. نژاد بسیار بزرگ ممکن است برای رسیدگی سخت و مستعد ابتلا به مشکلات باشد. نژادهای پشمی نیاز به نظافت روزانه دارند.برخی از نژادهای کوچک با کودکان خردسال نسبت به برخی از نژادهای کمی بزرگتر و 
مناسبترین نژاد خرگوش برای حیوان خانگی کدام است؟

مقاوم تر مانند هلندی و مینی لوپ کنار نمی آیند.موضوع دیگر سن است. برای کسی که اولین بار صاحب یک خرگوش میشود یک خرگوش بالغ بین یک تا سه سال خوب است. که در حال حاضر عقیم شده است.خرگوش مسن تر خرابکاری کمتری دارد

برخی از نژادهای که با وزن کمتر از 6 1/2 پوند به طور کامل رشد کرده است و کمترین نیاز نگهداری را دارد:


Mini Rex, Holland Lop, Dutch, Dwarf Hotot, Mini Lop, Mini Satin, Netherland Dwarf, and Polish.