پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

گربه ها را بیشتر بشناسیم

گربه ها را بیشتر بشناسیم
گذشته از آن که در مصر باستان كه گربه ها خداوندگار ساختگی آدم ها بودند، عصر طاليي آنان اكنون است. امروز بيش از هر زماني راجع به آنها نوشته، گفته و بر روي سايت هاي اينترنتي فرستاده ميشود. گربه ها تنها دشمنان سگها نيستند بلكه موجوداتي بسيار دوست داشتني و همدم های زيباي انسان ها هستند.

گربه ها موجوداتي بسيار متمدن هستند اما نه به طور تمام و كمال. همانطور كه پنجه هاي نرم و لطيفشان ناخن هاي تيز و برندهشان را پنهان مي‌كند، بدن آراسته و لطيفشان نيز روح وحشي آنها را پنهان ميکند. بدن گربه سانان معرف كاملي از لطافت و تناسب است كه نسل به نسل به انسانها الهام بخشيده است.
با وجود اينكه سگها، اسبها، گوسفندها و حتي گياهان هم با گذشت زمان توسط انسانها دچار تغييرات ژنتیکی و دگرگوني هاي چشمگيري شده اند اين رويداد براي گربه ها اتفاق نيفتاده است.
اگرچه افزايش تنوع در ظاهرشان مانند رنگ، نوع پوشش، تنوع در شكل و گوشها و بدنشان ديده ميشود اما با همه اين تنوعات همچنان گربه ها به هم شباهت دارند،گربه هاي ببري يا پلنگي وحشي آفريقايي كه اجداد گربه هاي خانگي امروز هستند و همچنان شباهت فوقالعاده به نوادگان خود دارند. گربه ها اهلي شدن را به خودي خود انتخاب كرده و همدلي انسان ها را بر گزيده اند.
چگونه گربه ها اينقدر مشهور شدند؟
تغييرات زندگي ما منجر به افزايش بيش از پيش شهرت گربه ها شده است. انسان هاي اوليه سگها را به منظور شكار و آوردن طعمه سودمند يافتند. اما گربه ها استفاده چنداني براي آنها نداشتند تا زماني كه اجداد ما شروع به كشاورزي و جمع آوري غالت و محصوالت كردند، اولين گربه هاي خانگي حدود 600 سال پيش ديده شده ولي سگها از 12000 سال پيش نگهداري ميشدند.
اما از 400 سال پيش گربه ها به موجوداتي بزرگ و قابل ستايش تبدیل شدند. چون آنها نيز شكارچيان ماهري بودند، پیش از ورود گربه ها، موشها اوقات خوشي را در انبارهاي غلات ميگذراندند اما آمدن گربهها و شکار موشها منجر به گشوده شدن درها به روي گربه هاي كوچك آفريقايي شد تا از انبارهاي غالت و كشتي هاي حامل محصوالت كشاورزي محافظت كنند و برای همین كشاورزان در همه جا قدردان آنها بودند.
با وجود اينكه همچنان گربه ها را به عنوان شكارچي موشها در مزارع سراسر دنيا ميشناسند. نقش اصلي آنان امروزه به عنوان دوستان و همدمان انسان هاست. تغيير در برخی چيز در كشورهاي توسعه يافته منجر به افزايش شهرت گربه ها شده است:
اینکه اكثر ما در مقایسه با گذشته جاهاي كوچكتري مانند آپارتمانها، يا به صورت اشتراكي زندگي مي‌كنيم. در حالي كه اين شرايط براي نگهداري از سگ مناسب نيست، اين نوع شرايط زندگي براي گربه ها بخصوص نژاد گربه هاي خانگي پذيرفتني است. گربه ها در كمال خشنودي به زندگي آپارتماني و زندگي در منازل، در شرايطي با آب و هواي سرد، گرم در خانه هاي كوچك يا كاخهاي اشرافي خو ميگيرند و بهطور فوقالعادهاي خود را به تنهايي بيش از سگها عادت ميدهند.
حقایق و باورهاي غلط راجع به گربه ها
با وجود اينگه گربهها از شهرت زيادي برخوردارند، بسياري از مردم هنوز باورهاي غلطي راجع به آنها در ذهن دارند. خيلي از اين افراد شايد بتوانند از داشتن يك گربه در زندگي خويش لذت ببرند البته ذهن و قلب خود را به روي آنها بگشايند. اكثر اين باورهاي غلط به دليل مقايسه گربه ها با سگها به وجود آمده اند.
اما اين واقعا نگاه درستي نيست. عقاید دیگری راجع به گربه ها وجود دارد که مربوط به گربه هاي خياباني يا نسبتا وحشي است. گربه كه به خوبي از بدو تولد تربيت شده و رابطه صميمانه اي با انسان ها دارد كامال حيوان ديگري است. همچنين به ياد داشته باشيد چيزي كه در نظر برخي از افراد عيب محسوب ميشود در چشم ديگري حسن به نظر ميرسد.
گربهها سرد و بيعاطفه هستند
بدون شك گربه ها همدمان خود را از بين انسانها به انتخاب مي‌كنند، با وجود اينكه خيلي ها عقيده دارند گربه ها فقط به خاطر غذا با انسانها دوستي مي‌كنند دوستداران گربه ها ميدانند كه اينگونه نيست. گربه ها عالقه وافري به لبه اشیا دارند، مثال کنار رخت خوابتان، تلويزيون و مانيتور فضاي مناسبی براي راه رفتن ميدهند كاري كه آنها اكثر اوقات روز انجام ميدهند. آنها انسانها را جزوي از اعضاي خانواده خود ميدانند. اين موضوع را به گونه هاي مختلفي ابراز مي‌كنند اما آنها به زمان زيادي براي تفكر نياز دارند تا فكر كنند كه چقدر شما را دوست دارند يا اينكه يك موش كوچك چقدر خوش طعم است. ولی همه كساني كه با آنها زندگي كردهاند به جديت و عالقه آن به همدمي با انسانها پي بردهاند. كساني كه گربهه ا را دوست ندارند معموال شكايت مي‌كنند از اين كه آنها معموال پاي يكي از كساني كه از آنها متنفر است را در بين حاضرين يك جمع كه همه دوستدار گربه هستند براي لم دادن انتخاب مي‌كنند اين نوع رفتار دليلي بر بدانديشي آنها نيست، در حقيقت اين نشاندهنده امر ديگري است؛ گربه ها به وسيله طرز نگاه و رفتار غريبه ها با آنها ارتباط برقرار مي‌كنند.
گربه ها مكان ها را دوست دارند نه آدم ها را
داستانهاي زيادي راجع به سفرهاي طوالني و افسانهاي گربه ها شنیدهاید، گاهي هزاران كيلومتر براي بازگشت به يك خانه قديمي طی کردهاند. اين نوع رفتار فوقالعاده آنها منجر شده خيلي از مردم فكر كنند كه گربه ها مكان ها را به انسان ها ترجيح ميدهند. همين باور غلط باعث ميشود برخي گربه های خود را در هنگام نقل مكان جا بگذارند چون تصور میکنند كه حيوان در خانه قديمي خوشحالتر خواهد بود. گربه ها بسيار موجودات اقليمي هستند و حتي قلمرو خود را به وسيله رد خود مشخص مي‌كنند
آنها حتي با ماليدن خود پاها، دستها و حتي صورت شما اين كار را انجام ميدهند. اين نوع رفتار اقليمي گربه ها به اين معني نيست كه آنها مكان را به آدمها ترجيح ميدهند بلکه به این معني است كه آنها سختتر خود را با مكان جديدشان وفق ميدهند و شايد بدين دليل آنها براي پيدا كردن ردی از شما به خانه قديميشان بازمیگردند.
گربه شما، شما را به همان اندازه در خانه جديد دوست دارد كه در خانه قديمي داشته است اما او به زمان نياز دارد تا با شرايط جديد خو بگيرد و انتقال او به خانه جديد به برنامهريزي و صبر نياز دارد.
گربه ها ميتوانند از خودشان مراقبت كنند
بدون شك نگهداري از گربه ها كار مشكلي نيست. اما اگر فکر میکنید كه گربه ها مانند گياهان آپارتماني هستند و فقط كمي پشمالوترند پس سخت در اشتباه هستيد. گربه ها و بچه گربه ها به توجه و عشق نياز دارند و همچنين برای پيشگيري از بيماري ها، مراقبت هاي پزشكي و واكسيناسيون بسياري ضروري است. مشكالت رفتاري در گربه ها بيش از آنچه تصور ميشود رايج است. براي نگهداري و مراقبت مناسب به رژيم غذايي با كيفيت و كمك دامپزشك نيازمند خواهيد بود .
اما با وجود اين آنها در مقايسه با ديگر حيوانات خانگي كم هزينه تر بوده و به مراقبت كمتري نياز دارند و براي كساني كه خارج از منزل تمام روز را كار مي‌كنند و يا زياد مسافرت ميروند بسيار مناسباند. آنها از جمله راحتترين، كم هزينه ترين و انعطاف پذيرترين حيوانات خانگي هستند. تنها مسئوليت شما اين است كه از آنها مراقبت كرده به او عشق بورزيد و در عوض او سال هاي متوالي همدمي زيبا و دوستداشتني براي شما خواهد بود.
آيا ممكن است با وجود آلرژيتان به گربه يكي از آنها نگهداري كنيد؟
يكي از بزرگترين محدوديتها براي داشتن گربه آلرژي است. اكثر مردم به گربه حساسيت دارند تا به سگ و اين حساسيت معموال نسبت به گربه ها شديدتر است. براي مردم بهخصوص كودكان مبتال به آسم حساسيت نسبت به گربه بسيار خطرناك است. اولين چيزي كه شما باید راجع به حساسيتها بدانيد اين است كه اين موهاي گربه نيستند كه مشكل ایجاد میکنند بلكه وجود عنصري به نام feldi است كه در بزاق دهان گربه ترشح ميشود و در هنگام تميز كردن خود از دهان به پوست و مويش منتقل شده و در آنجا جمع ميشود. اين عامل آلرژيزا بخشي از پوست او شده و هنگامي‌كه او به اين طرف و آن طرف ميپرد يا حركت مي‌كند در هوا پخش ميشود. دومين مسئلهاي كه منجر به آلرژي مي شود وجود اين مواد حساسيت زا، روي پوست گربه است كه باعث بروز مشكل ميشود و زندگي با اين عامل آلرژي ممكن نيست.
متخصصان بر اين عقيدهاند كه افرادي که حساسيت دارند، گربه هايي با موهاي كم پشت يا بيمو ميتوانند كمك كنند مانند نژادهاي اسفنيكل و دون ركسيس. اما هنوز خيلي از افراد با وجود آلرژي در كنار گربه ها زندگي مي‌كنند و ما در اينجا به نكاتي برای زندگي با گربه ها و آلرژي به آنها اشاره خواهيم كرد:
هيچ وقت حساسيت هايتان را ناديده نگيريد: هميشه به ياد داشته باشيد كه آلرژي و آسم دو مشكل بسيار جدي هستند و نبايد از كنارشان به سادگي عبور كرد.
اتاق خوابتان را از هر گونه عامل آلرژيزا در امان نگه داريد. بيش از يك سوم زندگي ما در خواب ميگذرد پس اين زمان را براي بدنتان دور از هر گونه استرس نگه داريد.
از ديگر مواد حساسيت زا مانند مواد شوينده، دود سيگار و عطرهاي قوي بپرهيزيد و در فصلهاي گرده افشاني و هنگام انجام كارهاي منزل از ماسك استفاده كنيد.
حيوانتان را هميشه پاكيزه نگه داريد:
از يكي از اعضاي خانوادهتان كه به گربه آلرژي ندارد بخواهيد كه هفتهاي يك بار او را حمام کند. اين کار بسيار ضروري است چون پوست او را از مواد آلرژيزا پاك مي‌كند استفاده از صابون خوب است اما آب پاكيزه نيز كافي است.
تفاوت گربه هاي خانگي با گربه هاي خياباني
گربه ها با گذشت زمان از حيوانات نيمه وحشي به حيوانات دوستداشتني خانگي مبدل شدند و اكثرشان امروزه در منازل زندگي مي‌كنند. اگر شما به گربه تان اجازه دهيد كه به بيرون رفت و آمد كند او را در خطر بسيار بزرگي قرار دادهايد، با تغذيه صحيح و واكسيناسيون مناسب گربه خانگيتان ميتواند چيزي بين 15 تا 20 سال و شايد بيشتر زندگي كند.
اما گربه هايي كه به بيرون رفت و آمد مي‌كنند چنين شانسي ندارند، در اينجا به مواردي كه ممكن است به آنها در هنگام رفت و آمدشان به بيرون از منزل صدمه وارد كند اشاره ميشود
اتومبيل ها: اتومبيل ها ميتوانند به آنها برخورد كرده و منجر به مرگشان شوند و همچنين گربه ها مكانهاي گرم را خيلي دوست دارند به همين دليل موتور اتومبيل را براي استراحت انتخاب مي‌كنند و اگر اتومبيل ناگهان استارت زده شود، ممكن است به شدت صدمه ببيند
سگ ها: اكثر سگها، قاتل گربه ها هستند و برخي از مردم سگشان را تشويق به شكار گربه ها مي‌كنند.
سموم: مرگ موش، ضد يخ، سموم و آفات گياهي ميتوانند گربه های خیابانی در معرض خطر جدي قرار دهند.
بيماري ها: بسياري از بيماري هاي رايج و ويروسي در گربه ها به دليل بيرون رفتن و ارتباط با ساير گربه ها رخ ميدهد.
مردم: برخي از مردم به دليل نفرت از گربه ها ممكن است، به آنها صدمه وارد كنند.
تفاقات و حوادث متعددی گربه تان را در بيرون از منزل تهديد مي‌كند پس نگهداري او در منزل فكر خوبي خواهد بود، به خاطر داشته باشيد بچه گربه هايي كه از بدو تولد در منزل بزرگ ميشوند هيچ وقت آرزوي بيرون رفتن را نخواهند داشت.
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی