پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

کمی درباره بیماری های پوستی گربه بدانید

مشکلات پوستی در گربه ها می تواند علل متفاوتی شامل انگلی، عفونی، آلرژی های غذایی و آلرژی های فصلی یا محیطی داشــته باشد. برخی مشکلات پوستی علت مشخصی داشته و بنابراین درمان آن آســان خواهد بود. اگرچه  ممکن اســت برای پیدا کردن علت یک واکنش آلرژیک نیاز به یک پروسه حذف عوامل مختلف وجود داشته باشد. در این مقاله ما علل و درمان برخی از متداول ترین علل مشکلات پوستی در گربه ها را بررسی می کنیم .

آکنه گربه ها :
آکنه گربه ها متداول ترین بیماری پوستی در این گونه است که با تشکیل جوش های سر سیاه در محل چانه و لب گربه ها مشخص می شــود. آکنه گربه ها می تواند ایدیوپاتیک (با علت نامشــخص) باشــد، یا وضعیتی که در اثر استرس، عادت های گرومینگ ضعیف و دیگر بیماری های آلرژیک پوســتی ایجاد شود.

آکنه گربه ها می تواند به دلیل جراحات شدید پوستی به طور ثانویه با باکتری یا مخمر عفونی شود. این مشکل توسط دامپزشک شما با انجام معاینه کامل بالینی و حذف دیگر عوامل بیماری های پوستی با استفاده از تست های پوستی مختلف (مانند آلرژی پوستی)، تشخیص داده می شود. آکنه گربه ها وضعیتی است که معمولا درمان نمی شود اما تنها می تــوان با درمان دوره ای یا مــداوم آن را کنترل کرد.

اگر عامل زمینه ای وجود دارد باید با درمان اختصاصی برطرف شــود. درمان آکنه ایدیوپاتیک گربه ها بر اســاس نوع و شدت جراحات متفاوت است. تعداد کم جوش های سر سیاه نیاز به هیچ درمانی ندارد. تعداد زیاد جوش های سر سیاه با التهاب و تورم می تواند با ژل ها و شامپو های درمانی مدیریت شوند. دامپزشک محصولاتی را که می توانید برای درمان وضعیت گربه تان اســتفاده کنید، برای شما تجویز می کند. اگر باکتری وجود دارد آنتی بیوتیک ها می توانند کمک کننده باشند. در موارد التهاب شدید، دامپزشک شما ممکن است یک دوره کورتیکواســتروئید تجویز نماید.  برای اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری با دامپزشک خود مشورت کنید .

بیماری قارچی Ringworm :
ringworm یک عفونت متداول قارچی در گربه ها به خصوص بچه گربه هاســت. یک گربه می تواند از طریق تماس مستقیم با گربه آلوده یا تماس غیر مستقیم با محل خواب یا دیگر مکان های آلوده شــده توسط گربه درگیر، بیمار شود. اسپورهای قارچی که می تواند حیوانات را عفونی نموده و موجب ringworm شود، می توانند مدت زمان زیادی زنده بمانند!

متداول ترین جراحات پوستی مرتبط با ringworm جراحات دایره ای از مو ریختگی و کراست و قرمزی جراحات پوستی بیشتر از همه روی سر، گوش ها و دم می تواند هرجایی از بدن ظاهر شود . جراحات ringworm همیشه خارشی و تحریکی نیست .

تشــخیص ringworm نمی تواند به آســانی با دیدن یک جراحت پوستی داده شود و معمولا نیاز به انجام تســت های مختلف دارد. ringworm قابلیت انتقال بالایی به انسان و دیگــر حیوانــات دارد بنابرایــن صحبت با دامپزشــک برای گزینه هــای درمانی، بسیار با اهمیت است.

درمان بــرای ringworm می تواند هفته هــای زیادی به طول انجامد و تا زمانی که دو کشت قارچ منفی شود بایســتی ادامه یابد. درمان های معمول استفاده شده اغلب به صورت ترکیبی شــامل کرم هــای موضعی، شــامپوهای درمانی یا داروهای ضد قارچ خوراکی بسته به شدت عفونت دارد .

چگونه-می-توانشید-مشکلات-پوستی-گربه-خود-را-درمان-کنید1

آلرژی به کک :
افزایش حساســیت به گزش کک یا آلرژی به کک متداول ترین علت بیماری پوستی در گربه هاســت. آلرژی به کک می تواند علت خارش شدید و جراحات پوســتی باشد حتی زمانی که کک ها در گربه شــما دیده نمی شوند. معمولا جراحات پوســتی مانند مو ریختگی، پوســته و قرمزی پوست می تواند در سر، پشت گردن، قاعده دم و کشاله ران دیده شود.

اســتفاده از محصولات پیش گیری کننده از کک تحت دستور مستقیم دکتر دامپزشکی می تواند از خارش مرتبط با درماتیت ناشی از آلرژی به کک پیشــگیری کند. درمان عفونت های پوستی مرتبط ممکن اســت نیاز به آنتی بیوتیک ها، شامپوهای درمانی یا کرم های موضعی داشته باشد.

از آنجا که 90% جمعیت کک ها خارج از بدن گربه شــما زندگی می کنند، پاکسازی نواحی از خانه که گربه شما بیشتر زمان خود را در آنجا سپری می کند مانند نواحی خوابیدن یا غذا خوردن برای حذف کک ها بسیار با اهمیت است.

چگونه-می-توانید-مشکلات-پوستی-گربه-خود-را-درمان-کنید2

آلرژی های غذایی :
گربه ها ممکن اســت به غذایی که می خورند آلــرژی نشــان دهند. آلــرژی هــای غذایی در گربه ها می تواند در هر ســن و هــر نژاد ایجاد شــود. آلرژی های غذایــی در گربه ها معمولا به پروتئین با بیشــترین احتمــال برای مرغ، ماهی، تخم مرغ و گوشــت گاو ایجاد شود. گربه های مبتــلا معمولا هیچ خارش فصلی با جراحات پوســتی در صورت، اطراف چشم ها، گوش ها و گردن ندارند. بعضی از گربه ها همچنین ممکن اســت علایم گوارشی آلرژی غذایی شــامل استفراغ، اســهال و افزایش حرکات روده را نیز نشان دهند.

علاوه بر تشخیص آلرژی غذایی، نیاز است که گربه شما منحصرا با رژیمی که آلرژی زا نیست برای دوره حداقل 12-8 هفته تغذیه شود، به این فرآیند دوره محدود کردن غذا یا food elimination trial گفته می شود.

رژیم ا نتخاب شده توسط دامپزشک شما می تواند حاوی منابع پروتئینی باشد که گربه شما به آن آلرژی نشان نمی دهــد یا می تواند یک رژیم هیدرولیز شــده تجاری باشــد، که پروتئین ها به اندازه ای کوچک هســتند که بدن آنها را تشخیص نداده هیچ گونه پاســخ آلرژی ایجاد نمی کند. زمانی که گربه شما در یــک دوره محدود کردن غذایی قرار دارد، مهم است که هیچ تشــویقی یا غذای انسان نخورده و اگر دسترســی به شکار کردن دارد بایستی منع شود.

چگونه-می-توانید-مشکلات-پوستی-گربه-خود-را-درمان-کنید3

آلرژی های محیطی :
آلرژی های محیطی دومین علت متداول بیماری پوستی در گربه هاست. آنها معمولا در گربه های کوچک تر رخ می دهد اما می تواند در هر ســن یا هر نژادی دیده شــود. تماس مستقیم با آلرژن های محیطی ( مانند گــرده، علف و یا جرب هــای غبار ) موجب خارش شدید با جراحات پوستی در صورت، ســر، گوش ها،  شــکم و اندام های خلفی شــود.

آلرژی های محیطــی معمولا همراه مو ریختگی، پوســته و قرمزی پوست است. آلــرژی های محیطی اغلب بــه عنوان یک عامل استثناست به این معنی که حساسیت غذای، آلرژی به کک، ringworm و عفونت ها بایســتی قبل از اینکه جراحات پوستی به آلرژی محیطی نســبت داده شود، حذف شــوند.

گربه ها همچنین مــی توانند برای آلرژی های فصلی هم با تست داخل جلدی و هم آزمایش خون، تست شوند.

محــدود کردن برخورد گربه تان با آلرژن های محیطی ایده آل است اما همواره عملی نیســت ! آلرژی های محیطی با استفاده از ترکیب داروهای خوراکــی و موضعــی، شــامپوهای درمانی و تغذیه بــا رژیمی که پوست را حمایت می کند ( میــزان بالایی  اسیدهای چرب امگا3 و امگا6) مدیریت می شوند .

چگونه-می-توانید-مشکلات-پوستی-گربه-خود-را-درمان-کنید4

با دامپزشــک خود مشورت کنید :
علــل مشــکلات پوســتی در گربه ها متعدد اســت. تنهــا یک دامپزشــک می تواند تشــخیص، درمان و توصیه های لازم برای بیماری پوســتی گربه شــما را انجام دهد. به خاطر بســپارید تغذیــه می تواند نقــش مهمی در مدیریت بیماری پوســتی داشته باشد.
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی