پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

تغذیه بچه گربه ها

بچه گربه ها فرشــته هایی با سبیل هستند که ورود آنها به زندگی ما می تواند شور و نشاط خاصی را به همراه داشته باشد. اما نگهداری از آنها نیازمند آگاهی هایی می باشد که بتواند سلامت این موجودات دوست داشتنی را تأمین کند. مراحل اول و دوم رشد، مهمترین مراحل زندگی بچه گربه ها هستند.

آنها نه تنها رفتارهای آینده خود را در این دوره ها می آموزند، بلکه ساختار بدنیشان نیز در این مراحل به شکل  ماهگی و اندازه نهایی خود می رسد. این دو مرحله عبارتند از: دوره اول که از زمان تولد تا 4 ماهگی و دوره دوم که از 4 ماهگی تا 12 ماهگی می باشد. فاکتورهای متعددی بر رشد بچه گربه ها تأثیرگذار می باشند که “تغذیه” در این میان مهمترین نقش را دارد.

تغذیه-بچه-گربه-های-در-حال-رشد1

ویژگی های دوره رشد :
اولیــن دوره رشــد زمانــی اســت کــه بچه گربه هــا Cat baby (نوزاد گربه) نامیده می شوند. بچه گربه های 1 تا 4 ماهه نیازهای تغذیه ای بســیار اختصاصی دارند. زمانی که نوزاد گربه شروع به قطع کردن شــیر مادر می کند، به تدریج توانایی هضم لاکتوز را از دســت داده و نســبت به آن عدم تحمل پیدا می کند. این دوره از حساسیت خاصی برخوردار است و بچه گربه ها در این سن مستعد ابتلا به مشکلات گوارشی می باشند.

رشد دندان های شیری از حدود 2 هفتگی آغاز شده و تا 2 ماهگی ادامه پیدا می کنــد و تغذیه بچه گربه ها در این دوره به غذای جامد انتقال پیدا می کند. سیستم ایمنی بچه گربه ها در این مرحله به طور کامل تکامل نیافته و به مواد مغذی خاصی جهت حمایت از سیســتم ایمنی خود نیاز دارنــد. غذا در ابتدا می تواند به فرم پوره به همراه آب گرم یا شــیر جایگزین آماده شــود. مقدار مایعی که به غذا اضافه می شود می تواند به مرور کاهش یافته تا زمانی که بچه گربه بتواند به راحتی غذای خشک را بخورد. تعــداد دفعــات غذا دهــی در بچه گربه ها زیاد می باشــد ولــی حجم غــذای مصرفی در هر وعده باید کم  باشــد، زیرا معــده بچه گربه ها بســیار کوچــک بــوده و در صورت مصــرف حجم زیاد غذا به صورت یک مرتبه احتمال بروز مشــکلات گوارشــی در آنها وجود دارد.

با افزایش ســن تعداد دفعات غذادهی کاهش یافته و حجم غذای مصرفی با توجه به ســن و جثــه حیوان افزایش پیدا می کند. در مورد بچه گربه هایی که به صورت دســتی پرورش پیدا می کننــد، پس از هربار غذا دادن به حیوان باید با پارچه ای نمناک و گرم زیر شــکم و اطراف مقعد حیوان ماساژ داده شود تا دفع مدفوع که در ســنین پایین غیرارادی می باشــد، انجام گیرد. در واقع این عمل مشــابه لیس زدن گربه مادر برای دفع مدفــوع در گربه نوزاد می باشد.

آنها وجود دارد. با افزایش ســن تعداد دفعات غذادهی کاهش یافته و حجم غذای مصرفی با توجه به ســن و جثــه حیوان افزایش پیدا می کند. در مورد بچه گربه هایی که به صورت دســتی پرورش پیدا می کننــد، پس از هربار غذادادن به حیوان باید با پارچه ای نمناک و گرم زیر شــکم و اطراف مقعد حیوان ماساژ داده شود تا دفع مدفوع که در ســنین پایین غیرارادی می باشــد، انجام گیرد. در واقع این عمل مشــابه لیس زدن گربه مادر برای دفع مدفــوع در گربه نوزاد می باشد.

تغذیه-بچه-گربه-های-در-حال-رشد2

مرحله دوم رشــد در بچه گربه ها از 4 ماهگی آغاز می شود . آنهــا در این مرحله مــواد مغذی متفاوتی را برای ادامه رشــد خود نیاز دارند.

رشد بچه گربه ها بر اساس جنس، سن و نژاد آنها 8-12 ماه به طول می انجامد. هرچه نژاد گربه بزرگتر باشــد زمان رسیدن به وزن بالغ بیشتر خواهد بود. در انتهای دوره رشد وزن گربه به 40 تا 50  برابر وزن تولد خود می رسد. به این دلیل غذایی با بالانس مناســب پروتئین، کربوهیدرات و چربی می تواند به نیازهای بالای انرژی برای رشد سریع بچه گربه ها پاســخ دهد.

در حقیقت هــدف نهایی از تغذیه بچه گربه ها، اطمینان از رشــد کامل آنها به یک گربه بالغ ســالم می باشد. در عین حال رشد مناسب، ریسک ابتلا به بیماری ها را به حداقل رسانده و آینده ای سالم را برای آنها تضمین خواهد نمود.

فاکتورهای تغذیه ای :
نیازهای تغذیــه ای بچه گربه ها جهت رشد سریع خود، تنظیم درجه حرارت و نیازهای پایه بســیار بالا می باشد. میزان رشد در سریع ترین مرحله رشد بچه گربه ها 14 تا 30 گرم در روز است. همان طور که گفته شد بچه گربه ها در کنار قابلیت هضم پایین، ظرفیت معده کمتری در مقایســه با اندازه بدن خود دارند کــه دریافت غذا را در آنها محــدود می نماید، بنابراین اســتفاده از غذایــی بــا تراکم و قابلیت هضم بــالا در آنها ضروری می باشد.

نیاز به پروتئیــن در بچه گربه ها نشــان دهنده نیــاز آنهــا بــه اســید آمینه های ضــروری و نیاز نیتروژنی پایه در آنها می باشد. این نیاز به تدریج با افزایش سن کاهش می یابد. برای دسترســی به تمامی اسیدهای آمینه ضروری نیاز است که بچه گربه هــا از غذایی بالانس شده استفاده نمایند که حداقل 30 درصد ماده خشــک آن پروتئین باشد که برای تأمین اسیدهای آمینه گوگرددار بایستی حداقل 19 درصد این پروتئین از منابع حیوانی تأمین شود.

تغذیه-بچه-گربه-های-در-حال-رشد3

چربی در بچه گربه ها سه عملکرد مهم را برعهده دارد :
تأمین اسیدهای چرب ضروری
حاملی برای ویتامین های محلــول در چربــی
تأمین منبعی متراکم از انرژی
در این میان اسیدهای چرب زنجیره بلند امگا 3 مانند DHA در رشد طبیعی سیستم عصبی، شبکیه چشــم و سیستم شــنوایی نقش دارنــد و به دلیل عدم توانایــی گربه ها در تولید این اسیدهای چرب از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر وجود آن در غذا بسیار با اهمیت است.
نسبت کلسیم و فسفر در رشد اسکلتی بچه گربه ها بسیار بااهمیت اســت. حداقل میزان مجاز کلسیم 0.8 درصد ماده خشــک و فسفر 0.6 درصد ماده خشــک می باشد ونسبت مجاز کلسیم به فسفر 1/5  – 1/1 می باشد. کمبود کلسیم در رژیم های تمام گوشت دیده می شود که برای جبران آن بایستی از غذاهای بالانس شده استفاده کرد. در صورت کمبود کلسیم ناشی از رژیم غذایی نامناسب، مکمل های کلسیم نیز مؤثر نمی باشد، زیرا منجر به پرکاری غده پاراتیروئید می شود.

سطح پتاســیم در بچه گربه ها با بالانس اسیدی- بازی غذا در ارتباط اســت. غذاهایی با پروتئین بالا و اسیدی، دفع پتاســیم در ادرار را افزایش می دهند و  به همین دلیل استفاده از غذای گربه های بالغ که برای اسیدی کردن PH ادرار تهیه شده در بچه گربه ها نامناسب است.

ارزیابی و انتخاب غذا :
با توجه به نکات ذکر شــده برای رســیدن به بهترین شرایط رشد و ســلامت طولانی مدت گربه ها، بهترین روش برای تغذیه آنها می تواند اســتفاده از غذاهای تجاری با کیفیت بالانس شــده مخصوص بچه گربه ها باشد. برای این منظور غذاهای خشک و تر هر دو مناسب می باشند. در بچه گربه های کوچکتر استفاده از غذای خشــک به دلیل تراکم بالاتر انرژی مناسب تر بوده و غذای تر نیز خوش خوراک تر است و موجب تحریک اشتهای آنها می شود.

استفاده از تشویقی ها در بچه گربه ها ضروری نیست، اما می تواند در مقادیر کم تر از 10% کالری روزانه داده شود.

آب تازه نیز باید به صورت روزانه برای حیوان تهیه شده و همواره در دسترس او باشد.

شیوه غذا دادن :
نحوه تغذیه بر اســاس نیازهای فردی بچه گربه ها، نوع غذای انتخاب شده و تمایل صاحب حیوان تعیین می شود.

تغذیه به صورت دسترســی آزاد بهترین گزینه برای بچه گربه های زیر 5 ماه می باشد، زیرا احتمال مصرف غذای ناکافی و احتمال اتساع معده در اثر ســریع خوردن غذا را نسبت به تغذیه وعده ای کاهش می دهد. در صورت انتخاب روش تغذیه به صورت وعده ای 3 تا 4 مرتبه غذا دادن در روز در بچه گربه های زیر 6 ماه مناسب است .پس از 6 ماهگی اکثر گربه ها با دو مرتبه غذا خوردن در روز نیز کنار می آیند .

تغییر شــیوه غذا دادن تنها در گربه هایی با رشد ناکافی یا آنها که دچار اضافه وزن هستند، پیشنهاد می شود. البته دسترسی آزادانه غذا در گربه هایی بــا اضافه وزن توصیه نمی شود. مقدار غذای روزانه بایستی اندازه گیری شده و به هرکدام از دو روش بالا تغذیه انجام شود.

ظرف غذا برای دسترسی راحت تر بچه گربه ها باید کم عمق بوده و بهتر است در دمای اتاق غذا داده شود. در مورد غذاهای تر بخاطر بسپارید که نگهداری طولانــی مدت این غذاها در دمای اتاق می تواند موجب فاسد شدن آنها شــود و بهتر است این غذاها در مقادیر کم در ظرف ریخته شــود تا در کوتاه ترین زمان ممکن استفاده شود.

تغذیه-بچه-گربه-های-در-حال-رشد45

 

شرایط نگهداری :
بچه گربه های نوزاد مدت زمان نسبتا زیادی را خواب هستند. به همین دلیل فراهم کردن محل مناسبی برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. بهتر است جای خواب آنها جایی نرم و گرم باشد. بهتر است در محل خواب نوزاد تکه هایی از پارچه قرار داده شود تا بچه گربه طبق غریضه ذاتی خود که در هنگام خواب به زیر شکم مادر خود می رود به زیر این پارچه ها رفته و احساس آرامش کند. همچنین محل نگهداری حیوان هم باید گرم باشد.

تغذیه-بچه-گربه-های-در-حال-رشد4

دکتر دنیا آقایی نژاد
نظرات کاربران
  • 0
    من از یه گربه خیابانی که قطع نخاع شده نگهداری میکنم.اون اصلا آب نمیخوره و فقط ظرف آب و بو میکند و با دست پس میزنه.مجبور میشم ماست و با آب رقیق کنم و بهش بدم چون فقط بین غذاهای ابکی فقط ماست ومیخوره.مصرف ماست براش ضرر نداره؟؟ سه تا نلعبکی در روز میخوره.پنج ماهه هم هست.
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی