پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

رنگارنگ پرشکوه و ترسو

رنگارنگ پرشکوه و ترسو

رنجبر‏‎ طاهره‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ شايد‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ هزار‏‎ بارچهار‏‎ نخستين‌‏‎ گربه‌ها‏‎
در‏‎ واقع‌‏‎ انسان‌‏‎ سكونتگاه‌هاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎.‎شدند‏‎ اهلي‌‏‎ باستان‌‏‎ مصر‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎
گربه‌‏‎ آرواره‌‏‎ استخوان‌‏‎ يك‌‏‎ ندارد ، ‏‎ وجود‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌‏‎ هيچ‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جزيره‌اي‌‏‎ قبرس‌ ، ‏‎
وجود‏‎ احتمال‌‏‎ اين‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ يافت‌‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 6000‏‎ متعلق‌‏‎
برده‌‏‎ جديد‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ گربه‌ها‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 8000‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
.باشد‏‎
ساخت‌‏‎ اهلي‌‏‎ را‏‎ گربه‌ها‏‎ انسان‌‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ چرا‏‎
برخي‌‏‎.‎شمالي‌اند‏‎ آفريقاي‌‏‎ زيرگونه‌هاي‌‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ اهلي‌ ، ‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ نياكان‌‏‎
كه‌‏‎ موش‌هايي‌‏‎ و‏‎ رات‌ها‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ گمان‌‏‎
گربه‌ها‏‎ انسان‌ها‏‎.‎شدند‏‎ كشيده‌‏‎ داشتند ، ‏‎ وجود‏‎ مزارع‌‏‎ و‏‎ روستاها‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
ناخواسته‌ ، ‏‎ جوندگان‌‏‎ اين‌‏‎ شر‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ براي‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎
و‏‎ غذا‏‎ تهيه‌‏‎ در‏‎ وابستگي‌شان‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ گربه‌ها‏‎ سرانجام‌‏‎.‎كردند‏‎ نگهداري‌‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎
هنوز‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ دانشمندان‌‏‎ ساير‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎.‎شدند‏‎ اهلي‌‏‎ پناهگاه‌‏‎
ترديد‏‎ دچار‏‎ گفته‌ها‏‎ اين‌‏‎ صحت‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند‏‎ اجتناب‏‎ انسان‌‏‎ از‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎
.هستند‏‎
و‏‎ ساخته‌‏‎ اسير‏‎ را‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ بچه‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ آن‌ها‏‎ عوض‌ ، ‏‎ در‏‎
سراسر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دست‌آموزي‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ روشي‌‏‎ اين‌‏‎.كرد‏‎ اهلي‌‏‎ دست‌آموزي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وحشي‌‏‎ حيوانات‌‏‎ كه‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎داشت‌‏‎ رواج‌‏‎ انسان‌ها‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ وحشي‌‏‎ حيوانات‌‏‎ انواع‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ احتمالا‏‎.‎مي‌ساختند‏‎ اهلي‌‏‎ دست‌آموزي‌ ، ‏‎
در‏‎ گربه‌ها‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌ 1500‏‎ تا‏‎.شده‌اند‏‎ اهلي‌‏‎ دست‌آموزي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ اسيرشدن‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌شدند‏‎ پنداشته‌‏‎ مقدس‌‏‎ آن‌ها‏‎.بودند‏‎ عمومي‌‏‎ خانگي‌‏‎ حيوانات‌‏‎ زمره‌‏‎ از‏‎ مصر‏‎
وجود‏‎ با‏‎مي‌گرفتند‏‎ قرار‏‎ نيايش‌‏‎ مورد‏‎ مصري‌‏‎ الهه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خدايان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ عنوان‌‏‎
مصر‏‎ از‏‎ گربه‌ها‏‎ خروج‌‏‎ مصريان‌‏‎ زيرا‏‎ يافتند‏‎ انتشار‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ كندي‌‏‎ به‌‏‎ گربه‌ها‏‎ اين‌‏‎
مورد‏‎ غيرعادي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ گربه‌ها‏‎ نيز‏‎ روميان‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎.‎بودند‏‎ ساخته‌‏‎ قدغن‌‏‎ را‏‎
همگاني‌‏‎ دست‌آموز‏‎ حيوانات‌‏‎ جزء‏‎ گربه‌ها‏‎ كه‌‏‎ دهه‌ 1800‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ بودند‏‎ توجه‌‏‎
.نبود‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ وضعيت‌‏‎ غربي‌‏‎ مردمان‌‏‎ براي‌‏‎ شدند ، ‏‎
                                  

مركز‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ رودخانه‌‏‎ يك‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ حفره‌اي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خانه‌اش‌‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌‏‎ يك‌‏‎
بومي‌‏‎ كوچك‌‏‎ كيسه‌داران‌‏‎ برعليه‌‏‎ تهديدي‌‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ ساخته‌‏‎ استراليا‏‎
مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ استراليا‏‎
 

متفاوتند‏‎ گربه‌ها‏‎ چرا‏‎
.است‌‏‎ نياورده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ گربه‌ها‏‎ در‏‎ چنداني‌‏‎ تغيير‏‎ شدن‌‏‎ اهلي‌‏‎ حيوانات‌ ، ‏‎ ساير‏‎ برخلاف‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ جاهايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نامحدود‏‎ مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌ها‏‎ در‏‎ گربه‌ها‏‎ كه‌‏‎ مكان‌هايي‌‏‎
و‏‎ اروپا‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ مي‌برند ، ‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ يكساني‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎
با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ اما‏‎.مي‌كنند‏‎ زادآوري‌‏‎ آن‌ها‏‎ با‏‎ آفريقا ، ‏‎ و‏‎ آسيا‏‎
گربه‌هاي‌‏‎.‎برخوردارند‏‎ نيز‏‎ كوچك‌تري‌‏‎ مغز‏‎ از‏‎ و‏‎ كوچك‌ترند‏‎ وحشي‌شان‌‏‎ خويشاوندان‌‏‎
ذكر‏‎ ويژگي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ عامل‌‏‎ دو‏‎.‎رامترند‏‎ بسيار‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ اهلي‌‏‎
گربه‌ها‏‎ بچه‌‏‎ شبيه‌‏‎ بسيار‏‎ بالغ‌‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ نخست‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
آدرنال‌‏‎ غده‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ وحشي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎
ترشح‌‏‎ را‏‎ موادشيميايي‌‏‎ انواع‌‏‎ غده‌ها‏‎ اين‌‏‎.هستند‏‎ كوچك‌تري‌‏‎ (‎فوق‌كليوي‌‏‎ غده‌‏‎)‎
موجوداتي‌‏‎ به‌‏‎ خطر‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ انسان‌ها‏‎ ما‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ حيوانات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
كوچك‌تر ، ‏‎ آدرنال‌‏‎ غده‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎مي‌كند‏‎ تبديل‌‏‎ جنگ‌جو‏‎ يا‏‎ و‏‎ فراري‌‏‎ ترسو ، ‏‎
وحشيان‌‏‎ همتايان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ توليد‏‎ نيز‏‎ كمتري‌‏‎ شيميايي‌‏‎ مواد‏‎
.آرام‌ترند‏‎ بسيار‏‎
امروزي‌‏‎ دست‌آموز‏‎ گربه‌هاي‌‏‎
مشغول‌‏‎ جهان‌‏‎ سر‏‎ تا‏‎ سر‏‎ در‏‎ صاحبانشان‌‏‎ همراه‌‏‎ گربه‌ها‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ نژاد‏‎ حدود 30‏‎ در‏‎
عادات‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ اندازه‌ ، ‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ انسان‌ها‏‎ كه‌‏‎ سگ‌ها‏‎ برخلاف‌‏‎ اما‏‎.‎گشت‌وگذارند‏‎
در‏‎ تفاوت‌هايي‌‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ گربه‌ها‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ اصلاح‌نژاد‏‎ متنوعي‌‏‎ بسيار‏‎ رفتاري‌‏‎
.شده‌اند‏‎ زادگيري‌‏‎ خزشان‌‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎
نژاد‏‎:‎مي‌كنند‏‎ تقسيم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گربه‌ها‏‎ نژادهاي‌‏‎ گربه‌بازان‌ ، ‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ كوتاه‌‏‎ معمولا‏‎ آمريكاست‌ ، ‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ احتمالا‏‎ كه‌‏‎ بريتانيايي‌‏‎
موهاي‌‏‎ بريتانيايي‌‏‎ نژاد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ و‏‎ لاغرند‏‎ كه‌‏‎ خارجي‌‏‎ نژادهاي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ضخيمي‌‏‎ پوشش‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ گربه‌ها‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎(‎Siamese) سيامي‌‏‎ مانند‏‎ دارند‏‎ نيز‏‎ كوتاه‌تري‌‏‎
عادي‌‏‎ نژاد‏‎ كه‌‏‎ موكوتاه‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ گربه‌‏‎ مانند‏‎ موبلند‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ است‌‏‎
اندكي‌‏‎ كنترل‌‏‎ تنها‏‎ انسان‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ هزاران‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعمال‌‏‎ آن‌ها‏‎ زادآوري‌‏‎ نحوه‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ تفاوت‌هايي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ ساختار‏‎ و‏‎ خز‏‎ هوا ، ‏‎ و‏‎ آب‏‎ مثلا‏‎.‎شده‌اند‏‎ سازگار‏‎ محيطي‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ گربه‌ها‏‎
و‏‎ بيرمن‌‏‎ برمه‌اي‌ ، ‏‎ لاغر ، ‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ مو‏‎ سيامي‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ تحت‌تاثير‏‎
نژاد‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎شده‌اند‏‎ سازگار‏‎ آسيا‏‎ غربي‌‏‎ جنوب‏‎ گرم‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ با‏‎ كروات‌‏‎
موبلند‏‎ نژادهاي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ عادت‌‏‎ اروپا‏‎ شمال‌‏‎ سردتر‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ به‌‏‎ بريتانيايي‌‏‎
منشا‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ و‏‎ ميانه‌‏‎ شرق‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ از‏‎ آنگورا‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ نژاد‏‎ مانند ، ‏‎
سال‌‏‎ طي‌ 120‏‎ غربي‌‏‎ گربه‌بازان‌‏‎ توسط‏‎ مدرن‌‏‎ نژادهاي‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎گرفته‌اند‏‎
غيرطبيعي‌‏‎ و‏‎ غيرعادي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ گربه‌‏‎ پرورش‌دهندگان‌‏‎.‎آمده‌اند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎.‎علاقه‌مندند‏‎ دارد ، ‏‎ بيشتري‌‏‎ جذابيت‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ گربه‌ها‏‎
بي‌مو ، ‏‎ (Sphinx) اسفينكس‌‏‎ همانند‏‎ غيرطبيعي‌‏‎ نژادهاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ ادامه‌‏‎ امروز‏‎
.آورده‌است‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بماند‏‎ زنده‌‏‎ طبيعي‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ قادر‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ گربه‌اي‌‏‎

مصر‏‎ در‏‎ گربه‌ها‏‎.‎شده‌‏‎ موميايي‌‏‎ گربه‌‏‎ يك‌‏‎
مرگ‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ باستان‌‏‎
بودند‏‎ صاحبانشان‌‏‎ توجه‌‏‎ شدت‌مورد‏‎ به‌‏‎ 
 

 

 

باشد‏‎ رنگي‌‏‎ چه‌‏‎ گربه‌تان‌‏‎ داريد‏‎ دوست‌‏‎
تا‏‎ سياه‌‏‎ كاملا‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ رنگ‌هاي‌‏‎ از‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ طيف‌‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ پوشش‌‏‎
.برمي‌گيرد‏‎ در‏‎ را‏‎ خطدار‏‎ و‏‎ خالدار‏‎ تا‏‎ ساده‌‏‎ از‏‎ نمونه‌ها‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سفيد‏‎ كاملا‏‎
ناشي‌‏‎ آلل‌‏‎ يا‏‎ ژن‌‏‎ جفت‌‏‎ از 9‏‎ واريته‌ها‏‎ اين‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ دريافته‌اند‏‎ دانشمندان‌‏‎
مي‌كنند‏‎ حمل‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ رنگبندي‌‏‎ الگوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ تعيين‌‏‎ دستور‏‎ آلل‌ها‏‎ اين‌‏‎.مي‌شوند‏‎
تعيين‌كننده‌‏‎ مي‌برد‏‎ ارث‌‏‎ به‌‏‎ والدينش‌‏‎ از‏‎ گربه‌اي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ آلل‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ و‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ خزش‌‏‎ رنگبندي‌‏‎ الگوي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎
الگوي‌‏‎ اين‌‏‎مي‌شود‏‎ ناميده‌‏‎ خالمخالي‌‏‎ تابي‌‏‎ يا‏‎ دار‏‎ خط‏‎ وحشي‌ ، ‏‎ تيپ‌‏‎ رنگ‌آميزي‌‏‎
الگو‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ ژنتيكي‌‏‎ دستورات‌‏‎.‎است‌‏‎ اهلي‌‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ وحشي‌‏‎ نياكان‌‏‎ رنگبندي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ T بزرگ‌‏‎ حرف‌‏‎ توسط‏‎ نمادين‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ تابي‌‏‎ آلل‌‏‎ روي‌‏‎
اما‏‎.‎دارد‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ لكه‌لكه‌‏‎ صفت‌‏‎ بروز‏‎ دستور‏‎ مي‌شود‏‎ ناميده‌‏‎ tb كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ آلل‌‏‎
در‏‎ باشد‏‎ جفت‌‏‎ T آلل‌‏‎ با‏‎ tb آلل‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معني‌‏‎ بدين‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ غلبه‌‏‎ برآن‌‏‎ T آلل‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ اجرا‏‎ tb صورت‌‏‎ آن‌‏‎
هر‏‎ گربه‌اي‌‏‎ اگر‏‎.‎جفتند‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آلل‌ها‏‎.‎مي‌شود‏‎ ناميده‌‏‎ نهفته‌‏‎ ژن‌‏‎ tb بنابراين‌‏‎
آلل‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ تابي‌‏‎ آلل‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ باشد‏‎ TT صورت‌‏‎ به‌‏‎ يعني‌‏‎ ببرد‏‎ ارث‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ T آلل‌‏‎ دو‏‎
اما‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ تيپيك‌‏‎ گربه‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ Ttb يعني‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ لكه‌دار‏‎
يك‌‏‎ باشد‏‎ tbtb يعني‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ ژنتيكي‌اش‌‏‎ نقشه‌‏‎ در‏‎ لكه‌دار‏‎ آلل‌‏‎ دو‏‎ اگر‏‎
اگر‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎ مي‌دهد‏‎ فرزندش‌‏‎ به‌‏‎ آلل‌‏‎ يك‌‏‎ والدي‌‏‎ هر‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ لكه‌دار‏‎ گربه‌‏‎
باشند‏‎ Ttb والدين‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ لكه‌دار‏‎ همواره‌‏‎ فرزندشان‌‏‎ باشند‏‎ tbtb والدين‌‏‎
خز‏‎ الگوي‌‏‎ با‏‎ گربه‌هاي‌‏‎ فقط‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎.‎بود‏‎ خواهند‏‎ لكه‌دار‏‎ فرزندان‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎
كرد؟‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎ الگوها‏‎ و‏‎ رنگ‌ها‏‎ ساير‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ لكه‌دار‏‎ و‏‎ تابي‌‏‎
.شود‏‎ پنهان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كند‏‎ تغيير‏‎ مي‌تواند‏‎ تابي‌‏‎ خز‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ دستور‏‎ آلل‌ها‏‎ ساير‏‎
.مي‌كند‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ رنگ‌آميزي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ (‎A)‎ آگوتي‌‏‎ آلل‌‏‎ يك‌‏‎ داراي‌‏‎ اصلي‌‏‎ الگوي‌‏‎
.مي‌آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سياه‌رنگي‌‏‎ زمينه‌‏‎ غيرآگوتي‌‏‎ يا‏‎ a يافته‌ ، ‏‎ جهش‌‏‎ آلل‌‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎
آگوتي‌‏‎ آلل‌‏‎ ترتيب‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎.شد‏‎ نخواهند‏‎ ديده‌‏‎ لكه‌دار‏‎ يا‏‎ خطدار‏‎ الگوي‌‏‎ بنابراين‌‏‎
ببرد‏‎ ارث‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ a آلل‌‏‎ دو‏‎ گربه‌اي‌‏‎ اگر‏‎است‌‏‎ غالب‏‎ a غيرآگوتي‌‏‎ برآلل‌‏‎ (A)
.شد‏‎ خواهد‏‎ سياه‌رنگ‌‏‎
وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎است‌‏‎ سخت‌‏‎ باشد؟گفتنش‌‏‎ رنگي‌‏‎ چه‌‏‎ گربه‌تان‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ بالاخره‌‏‎
بسياري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ آن‌ها‏‎ والد‏‎ نياكان‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ مگر‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎ نمي‌توانيد‏‎
گربه‌هاي‌‏‎ بچه‌‏‎ شوند‏‎ جفت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ نهفته‌‏‎ آلل‌هاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.‎باشيد‏‎ داشته‌‏‎
.آورد‏‎ خواهند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎
 

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی