مولتی پک گربهبا اســتفاده از دســتور طبخ I Deliziosi و I Preferitiکنســروهای پاته و تکــه ای برندهای بخارپــز لذیــذ کــه موجــب حفــظ خــواص مــواد مغــذی مــی شــود، موجــب برانگیختــه شــدن اشــتها مــی باشــند. مولتی پک گربه


تمامــی اطلاعــات و 

مزایــای محصــولات بــه وضــوح بــر روی بســته بنــدی هــر یــک از آنهــا نشــان داده شــده انــد.


تمامــی محصــولات تــک وعــده ای ایــن رنــج مولتی پک گربهبــا مــوم عســل و ژلــه رویــال غنــی 


شــده انــد تــا از ســگ هــا و گربــه هــا مراقبــت نماینــد. رویــال ژلــی بــه عنــوان یــک آنتــی اکســیدان طبیعــی بســیار مهــم تامیــن کننــده 
مولتی پک گربه


ویتامیــن هــا و مواد معدنــی اســت کــه موجــب شــادابی مــی شــوند. مــوم عســل دارای مــواد طبیعــی اســت کــه بــه عنــوان آنتــی بیوتیــک بســیار موثــر ایفــای نقــش مــی نماینــد. 
مولتی پک گربهMIGLIOR GATTO CLASSIC
شامل 2عدد خوراک سالمون + 2 عدد خوراک بیف و قلب + 2 عدد خوراک پرنده شکاری
قابلیت هضم بالا


افزایش سیستم ایمنی بدن
تقویت و زیبایی پوست و مو


بسیار مقرون به صرفه
محصولی از MORANDO ایتالیا
اندازه کالا: 4 × 100gr
مولتی پک گربه

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | مولتی پک گربه حاوی 6 عدد کنسرو 85 گرمی