رئيس پژوهشكده هواشناسي كشور مي گويد برخي از دانشمندان و نظريه پردازان، اعلام كرده اند كه كره زمين در حال گرم شدن است و جهان در حال تغييرات آب و هوايي و اقليمي است و اين امر باعث نگراني مردم شده است،‌اين در حالي است كه من به تغييرات اقيلمي اعتقادي ندارم و معتقدم تغييرات اقليمي هميشه وجود داشته‌است و همان‌طور كه تعداد اثر انگشتهادرانسان‌هاي مختلف متفاوت است وضعيت آب و هوايي روزهاي مختلف نيز به همان نسبت متفاوت است واينها را نمي‌توان تغييرات اقليمي دانست. او معتقد است،‌بر خلاف تصور عامه،‌ هيچ اتفاقي روي نداده كه جاي نگراني داشته باشد،‌ آنچه مهم است اين تغييرات اقليمي نيست بلكه سازگاري با اين تغييرات است، مثلا كشور ما، كشور كم باراني است، بنابراين كشاورزي و ساير فعاليت‌هاي ما كه به نوعي آب بر هستند بايد به گونه‌اي مديريت شوند كه با اين ميزان بارش و ساير عناصر اقليمي مانند، باد، هماهنگي و سازگاري داشته باشند.

محمدتقي زمانيان،رئيس پژوهشكده هواشناسي كشور در رابطه با تغييرات اقليمي به خبرنگارايلنا گفت:در مورد تغييرات اقليمي دو نظريه وجود دارد يك گروه معتقد به وجود تغييرات اقليمي هستند و اين نظرعمدتاً در بين غربي‌ها رواج داشته و طرفداران زيادي دارد و مقاله‌هاي زيادي هم درباره آن نوشته شده است و گروه ديگري از نظريه پردازان هم وجود دارند كه معتقدند،تغييرات اقليمي هميشه وجود داشته‌است و همان‌طور كه تعداد اثر انگشتهادرانسان‌هاي مختلف متفاوت است وضعيت آب و هوايي روزهاي مختلف نيز به همان نسبت متفاوت است واينها را نمي‌توان تغييرات اقليمي دانست.
زمانيان افزود:آنچه مهم است اين تغييرات اقليمي نيست بلكه سازگاري با اين تغييرات است، چون با توجه به اينكه كشور ما، كشور كم باراني است، بنابراين كشاورزي و ساير فعاليت‌هاي ما كه به نوعي آب بر هستند بايد به گونه‌اي مديريت شوند كه با اين ميزان بارش و ساير عناصر اقليمي مانند، باد، هماهنگي و سازگاري داشته باشند.
اوتوضيح داد:اين هماهنگي با عناصر اقليمي بايد در تمام اركان زندگي روزمره ما حتي شهرسازي وجود داشته باشد.
نظريه محققيني را كه مي گويند تغييرات اقليمي وجود دارد را قبول ندارم
رئيس پژوهشكده هواشناسي كشور تاكيد كرد:من نظريه محققيني را كه مي گويند تغييرات اقليمي وجود دارد را قبول ندارم و معتقدم اقليم تغيير نكرده و نمي‌كند و اتفاقاً ما سازوكارهاي كنترل كننده براي تنظيم اقليم داريم كه دارد كار خودش را به خوبي انجام مي‌دهد.
او دراين‌باره توضيح داد: مثال تنظيمات خودكاراقليمي،مانند بدن يك جوان است كه مي‌توانند روزي 10 بطري نوشابه هم بخورد و برايش مشكلي پيش نيايد ولي همين تعداد نوشابه در بدن يك فرد سالمند فاجعه مي‌آفريند، يا مانند خوردن چاي داغ در تابستان كه موجوب بالا رفتن دماي بدن نمي‌شود.
زمانيان گفت:در كره ما هم، همين سازوكارهايي كه گفته شد وجود دارد كه تغييرات اقليمي را تنظيم و اثرات ناشي از آن را تقليل مي‌دهد.
اوتصريح كرد:اين سازوكارها،گرماي خورشيد را كه عمدتاً در مناطق حاره جذب زمين شده وتبديل به گرمامي‌شود را به عرض‌هاي شمالي منتقل مي‌كند و اگر چنانچه اين سازوكارها وجود نداشت، قسمتهاي بالايي و شمالي بسيار سرد و مناطق حاره بسيار گرم بود.
اين اقليم شناس ادامه داد:اما سازكارهايي مانند باد، گرماي محسوس، گرماي نهان و پديده موسمي يا مونسون و طوفان‌هاي حاره‌اي است كه باعث مي‌شوداين گرماازمناطق حاره‌اي درعرض‌هاي ميانه به عرض‌هاي شمالي منتقل مي‌كنند و زمين براي ما قابل زندگي شود.
اوگفت:اين ساز و كارها به طوري است كه اگر براي مثال در يك سال گرماي انتقالي از عرض‌هاي مياني كره زمين به وسيله جريان‌هاي دريايي به قطبين بيش از اندازه باشد، توسط ساير جريان‌هاي دريايي مانند «گلف استريم» به وسيله تاخير در حركت جريانها و يا حتي توقف جريان‌ها تعديل شود.
تغييرات اقليمي نقش موثري در رخدادهاي طبيعي ندارند
زمانيان درمورد سايرجريانات دريايي توضيح داد:پديده‌هاي مانند النينو و طوفان‌هايي مانند مونسون دقيقاً جرياناتي هستند كه براي تعديل شرايط اقليمي رخ مي‌دهد و ما ساز و كارهاي فراواني براي تعديل شرايط آب و هوا در كره زمين داريم كه مانند ترموستات در يك خودرو عمل مي‌كنند.
رئيس پژوهشكده هواشناسي كشور در مورد آب شدن يخ‌هاي قطبي هم گفت: اين جريانات طبيعي است و هر سال در تابستان يخ‌هاي قطبي ذوب مي‌شود و در زمستان نيز مجدداً آب دريا يخ مي‌زند و اگر قرار بود يخ‌هاي قطبي ذوب نشود، ارتفاع يخ‌هاي قطبي از قله اورست هم بيشتر مي‌شد.
او ادامه داد:اما مردمي كه اين پديده آب‌شدن يخ‌هارامشاهده مي‌كنند فكر مي‌كنند كه اين پديده، اتفاقي غير عادي است اما براي يك هواشناس اين رخ دادها طبيعي است.
زمانيان تصريح كرد:تمام انچه‌كه درارتباط با گرم شدن كره زمين مي‌شوداگر خوب مورد دقت وبررسي قرار گيرد،يك چيز طبيعي است تمام آنچه در قالب آب شدن يخ‌هاي قطبي و يا بالا رفتن آب اقيانوس عنوان مي‌شود تنها جنبه تبليغاتي دارد.
اوبا بيان اينكه بالا رفتن آب اقيانوس‌ها اصلاً امكان پذير نيست، افزود:محاسبات دقيق علمي نشان مي‌دهد كه به علت ضريب انبساط آبي آنقدر كم است كه امكان بالا آمدن آب اقيانوس‌ها،رخدادي كمتر از يك درصد است.
اين كارشناس هواشناسي گفت:همچنين در مورد گرم شدن آب اقيانوس‌هااز طريق گرم شدن دماي هوا هم بايد گفت كه اين هوا است كه از طريق آب گرما دريافت مي‌كند نه هوا،كه اين گرما در غالب گرما نهان از آب به هوا منتقل مي‌شود.
سازوكارهاي موجود درجو اجازه افزايش گازهاي گلخانه‌اي را نمي‌دهد
او در مورد افزايش گازهاي گلخانه‌اي در جو زمين نيز گفت: ساز و كارهاي تبادلي بين جو و اقيانوس‌ها به اين صورت است كه هرگاه ميزان غلظت يك گاز در جو افزايش يابد حلاليت آن در اقيانوس افزايش مي‌يابدواجازه افزايش غلظت اين گازها را در جو نمي‌دهد،چون در واقع تمام ساز و كارهايي تعادلي جو در قالب يك نظام است تا آن تعادل برگردد.
زمانيان تصريح كرد:حال فرض كنيم كه گازهاي گلخا‌نه‌اي نيز دو برابر شد ودماي كره‌زمين هم فرضاً بالا رفت،اگر دماي كره زمين بالا رود، يكي از پيامدهاي آن افزايش تبخير در آب اقيانوس‌ها است.
اوتوضيح داد:با بالا رفتن تبخير دراقيانوس‌ها اولاً ابر بيشتري توليد مي‌شود دوم اينكه ذرات بخار آب بيشتر در هوا پراكنده مي‌شود،هنگامي كه ابر بيشتري تشكيل مي‌شود، اين ابر موجب مي‌شود كه بخش‌ عمده‌اي از تابش خورشيد بازتابش شده و به زمين نرسد و بخش ديگري نيز توسط ابرها جذب مي‌شود كه از اين ميزان نصف آن به سمت بالا و نصف ديگر به سمت زمين مي‌رسد، بنابراين به ميزان زيادي از گرماي دريافتي توسط زمين كم مي‌شود.
اين كارشناس افزود:بخارهاي آب موجود در جو هم باعث مي‌شود كه تابش‌ها خورشيد پراكنده شود و بخشهايي از آن بازتابش شود. در نتيجه خود اين كاهش در انرژي دريافتي خورشيد از زمين موجب مي‌شود كه همين امر دماي زمين خود به خود كاهش پيدا كند.
قول مي‌دهم هيچ اتفاقي درمورد افزايش آب اقيانوس‌ها نمي‌افتد
او گفت:خود من 20 سال پيش با مدل‌هايي اقليمي كه مي‌گفت تا سال 2000 ارتفاع آب اقيانوس‌ها دو متر بالاتر مي‌رود كار كردم اما سال 2000 شد و هيچ اتفاقي نيافتاد و من به شما قول مي‌دهد هيچ اتفاقي درمورد افزايش آب اقيانوس‌ها نمي‌افتد كما اينكه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.
زمانيان گفت: با تمام آنچه گفته شد مهم اين است كه ما بايد اقليم خود و محيط زندگي خود را بشناسيم و شهرسازي و همه فعاليت‌هاي عمراني و كشاورزي خود را متناسب با آن وفق دهيم و با دست خود هم محيط‌زيست خود را نابود نكنيم.
او ادامه داد: نبايد جنگل‌ها و اكوسيستم‌هاي طبيعي ديگر خود را خراب كنيم و توسعه ما به اندازه ظرفيت اقليم‌هاي خودمان باشد.
رئيس پژوهشكده هواشناسي كشور درپايان تصريح كرد:علت اصلي تخريب طبيعت به‌واسطه توسعه، دراثر عدم آگاهي ما به مسئله اقليم است،بنابراين بايدهراقدامي كه انجام مي‌شود، مطالعات اوليه و پايه آن اين باشد كه آيا فعاليت‌ ما بااقليم منطقه سازگار هست يا خير.


منبع : سایت خبری تابناک

Original thread: قول مقام ایرانی درباره آب نشدن يخ‌هاي قطبي, Author: amirhmf, Site: تالار گفتگوی پرشین پت(مای پت)