طرح مطالعاتی خرس سیاه و پلنگ، که از یک سال پیش توسط انجمن طرح سرزمین با همکاری اداره کل محیط زیست در استان هرمزگان و با بررسی مقدماتی برخی مناطق همچون بشاگرد،میناب و رودان آغاز شده بود، اکنون وارد مرحله جدیدی می شود.

هدف اصلی این طرح، بررسی رژیم غذایی خرس سیاه و پلنگ، تهیه نقشه پراکنش خرس سیاه در استان هرمزگان و نیز بررسی میزان تعارض خرس سیاه با انسان در منطقه می باشد که قرار است بعد از پایان این مطالعات که دو سال به طول می انجامد اقداماتی در راستای فرهنگ سازی به منظور کاهش تعارضات بین مردم محلی و خرس سیاه با اجرای برنامه های آموزشی آغاز شود.

در حال حاضر تعارضات زیادی بین مردم محلی و خرس سیاه به ویژه در منطقه رودان در استان هرمزگان وجود دارد و تلاش انجمن طرح سرزمین، به خداقل رساندن این تعارضات برای حفظ این گونه در خطر انقراض در کشور است.

خرس سیاه در حال حاضر تنها در سه استان کرمان ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان زیست می کند. همچنین در قالب این طرح قرار است در منطقه حفاظت شده گنو در هرمزگان براورد جمعیت و تعیین رژیم غذایی پلنگ هم صورت گیرد.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

plan4land