یادگیری در حیوانات وقتی در آرامش باشد به مراتب ساده تر است بنابراین به هنگام آموزش هرگونه رفتار، بهتر است به حیوان هیجان زده فرصتی برای آرام شدن داد. تا حیوان بتواند با تمرکز بیشتر به یادگیری ادامه دهد.
حیوانات می توانند پاداشهای مثبت و منفی (تنبیه) را بیاموزند. پاداش مثبت معمولا دادن غذا یا ارتباط قویتر (نوازش) با صاحب است.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


1_ پاداش بلافاصله: یکی از بهترین راهها برای تقویت یادگیری در حیوانات پاداش دادن به آنها است. پاداش دادن باید بلافاصله بعد از اجرای عمل مورد نظر انجام شود. اسبهای سیرک به خوبی رفتارهای مختلف مانند یورتمه رفتن در کنار سایر اسبها و یا قرار دادن دستها روی کفل اسب جلویی را با پاداش دادن می آموزند.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.



2_ شرطی شدن فعال (پاداش بعد از چند پاسخ درست): وقتی از روش شرطی شدن فعال برای آموزش استفاده می شود بعد از هر ده تا بیست پاسخ درست به حیوان پاداش داده می شود. این برنامه ها را نسبتهای ثابت می نامند.
هر قدر نسبت های ثابت بالاتر باشند حیوان زودتر پاسخ داده و دیرتر فراموش می کند. مثلا سگی را در نظر بگیرید که هروقت صاحبش غذا می خورد پارس می کند. ممکن است صاحب سگ بار اول بعد از یکبار پارس کردن به او غذا داده باشد. اما مدتی بعد سگ بعد از ده پارس غذای مورد نظرش را به دست آورد. به همین صورت نسبت از یکبار به ده بار افزایش پیدا کرده و این روش باعث می شود سگ این رفتار اشتباه را که برای به دست آوردن غذا یادگرفته است را فراموش نکند. همین روش را می توان در گربه ها با میو میو کردن برای دریافت غذا با عادت داد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.



3_ روش ثابت کردن متناوب: روش دیگر استفاده از زمان می باشد. حیوانات زمان را بخوبی درک می کنند. در این حالت حیوان کاری را انجام می دهد، اما پاداش خود را بعد از مدت زمان مشخصی دریافت می کند. این روش را ثابت کردن متفاوت می نامند. به این صورت درست قبل از پایان زمان دریافت پاداش، پاسخ حیوان شدت پیدا می کند.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


4_ برابری تعداد پاداش و پاسخ: روش دیگر این است که تشویقیها را با تعداد پاسخ تنظیم کنند. مثلا اگر حیوان یک پاسخ میدهد، یکبار پاداش و اگر دوبار پاسخ بدهد دوبار تشویق می شود. معمولا از این روش در تربیت پرندگان استفاده می شود.



ادامه دارد...