پشه در هنگام گزیدن بدن دیگر موجودات زنده، تمام حجم شکم خود را از خون پر می کند.این در حالی است که شکم این حشره سه چهارم کل بدنش را در بر می گیرد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.