توکسوکاریازیس "بیماریهای مشترک انسان و حیوانات خانگی"

بیماریهای مشترک انسان وحیوانات خانگی
توکسوکاریازیس یک بیماری انگلی است این انگل ازخانواده کرمهای گرد است این انگل در بسیاری از حیوانات از جمله انسان قادر به ایجادبیماری است در سگ و گربه دو گونه توکسوکارا کتی و توکسوکارا کنیسس می تواند سببایجاد بیماری شود


یکی از بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان خانگی از جمله سگ و گربه ، بیماریهای انگلی می باشد.

در این مقاله بهبیماری توکسوکاریازیس که در اثر کرمهای اسکاریس ایجاد می شود پرداخته خواهدشد.

● 
توکسوکاریازیس چیست؟

توکسوکاریازیس یکبیماری انگلی است این انگل از خانواده کرمهای گرد است این انگل در بسیاری ازحیوانات از جمله انسان قادر به ایجاد بیماری است در سگ و گربه دو گونه توکسوکاراکتی و توکسوکارا کنیسس می تواند سبب ایجاد بیماری شود.

توله سگها از طریق بندناف در دوران جنینی و نیز خوردن شیر مادر پس از تولد آلوده می گردند . اما گربه هافقط از طریق خوردن شیر مادر آلوده می شوند. این انگل نه تنها در سگ و گربه باعثبیماری می گردد ، بلکه مهاجرت لارو انگل در بدن انسان خصوصاً بچه ها ایجاد بیماریمی کند.درایالات متحده تخمین زده می شود که سالانه هزار مورد از آلودگی در انسانمشاهده می شود.
تذکر: اصولاً موارد توکسوکاریازیس در انسان نادر است.

● علائم توکسوکاریازیس چیست؟

دو شکل عمده این بیماری وجوددارد:

۱-فرم چشمی

توکسوکاریازیس می تواند منجربه بیماریهای چشمی گردد کهدرنهایت موجب کوری می گردد. فرم چشمی زمانی ایجاد می گردد که انسان و یا حیوان تخمانگل را ببلعد تخم انگل در داخل روده باز می شود و تبدیل به لارو می شود این لارومی تواند با مهاجرت به سایر نقاط بدن از جمله چشم سبب بروز مشکلاتی برای چشم شود کهدر نهایت منجر به التهاب و زخم شبکیه شود.هر ساله حدود هفتصد نفر از کودکان مبتلابه فرم چشمی توکسوکاریازیس بینایی خود را از دست می دهند.

۲فرماحشایی

آلودگی شدید ومرتبط با توکسوکاریازیس اگرچه به ندرت اتفاق می افتد ، امامی تواند منجر به ایجاد فرم احشایی توکسوکاریازیس شود . پس از اینکه تخمتوکسوکاریازیس توسط انسان بلعیده شود در داخل روده به لارو تبدیل می شود. اینلاروها در داخل بدن شروع به مهاجرت می کنند تا اینکه خود به خود بمیرند. این امرممکن است چندین سال به طول بیانجامد. ارگانهایی که بیشتر درگیر می شوند ، شامل: مغز، کبد ، ریه یا چشم می باشند.

علائم بیماری شامل: تب ، سر درد ، سرفه ، درد یاناراحتی معده ، آسم یا پنومونی می باشد. در بیشتر موارد آلودگی به توکسوکاریازیسخیلی جدی نیست و بیشتر افراد خصوصاً افراد بالغی که به تعداد کمی لارو انگل آلودهشده اند ، علائم خاصی را نشان نمی دهد. موارد بسیار شدید اغلب نادر است ، اما بیشتردر بچه هایی که در مناطق آلوده شده با مدفوع سگ یا گربه بازی می کنند دیده میشود.

● توکسوکاریازیس چگونه منتشر می شود؟


متداول ترین انگل که در انسانخطرساز می باشد توکسوکاراکانیس می باشد.

اگر چه مواردی از توکسوکاریازیس گربه اینیز در انسان دیده می شود ، اما به دلیل عادت رفتاری گربه در دفع مدفوع ، موارد آننادر است. انگل از طریق بند ناف یا شیر مادر به توله ها منتقل می شود. لاروها بهسرعت در روده توله سگها ، بالغ می شود. وقتی توله سگها به سن سه یا چهار هفتگی میرسند شروع به دفع تعداد زیادی تخم انگل می کنند که از طریق مدفوعشان موجب آلودگیمحیط می گردند. تخمها به سرعت تبدیل به لارو عفونی می گردند.

● چگونگی آلودگی بهتوکسوکاریازیس؟

شما و فرزندانتان می توانید در صورت بلع ناگهانی تخمهای عفونیتوکسوکاریازیس که در خاک یا سایر سطوح آلوده وجود دارند (حتی اگر سگ یا گربه همنداشته باشید) آلوده شوید. تخم این انگل می تواند تا دو سال یا بیشتر در خاک زندهبماند.


● راه تشخیص آلودگی به توکسوکاریازیس؟

در صورت احتمال آلودگی بهتوکسوکاریازیس با پزشکتان در مورد احتمال آلودگی صحبت کنید. در صورت بروز علائم ،انجام آزمایشات خاص جهت تشخیص آلودگی ضروری است.

● درمان توکسوکاریازیس:

فرماحشایی آلودگی ، با داروهای ضد انگل که معمولاً همراه با داروهای ضد التهاب داده میشوند درمان می گردد. درمان فرم چشمی مشکل تر است و معمولاً تلاش می شود تا ازپیشرفت جراحت چشم جلوگیری شود.

● چه کسانی بیشتر در معرض توکسوکاریازیس قراردارند؟

بچه های کوچک ، صاحبان سگ و گربه بیشتر در معرض ابتلا هستند. بچه هایکوچک به دلیل اینکه چهار دست و پا راه میروند و مرتب دستشان را در دهان خود می کنندبیشتر در معرض خطر هستند.● راههای پیشگیری از توکسوکاریازیس چیست؟

1-جهتاطمینان از نداشتن آلودگی توله ها سعی نمایید توله هایی خریداری نمایید کهمادرانشان طی دوران بارداری بطور کامل تحت درمان ضد انگلی قرار گرفته اند. ضمناًتوله ها را بطور منظم از سن دو هفتگی هرسه هفته طبق توصیه دکتر دامپزشک مورد درمانضد انگلی قرار دهید.

۲- دستهایتان را پس از بازی با حیوان خانگی (تازه خریداریشده و بطور کامل خودتان درمان انگلی را انجام ندادید) یا فعالیت در خارج از خانهبخصوص قبل از خوردن غذا بخوبی با صابون شستشو دهید.


3-به بچه هایتان بیاموزیدهمیشه دستها یشان را بعد از بازی کردن با سگ یا گربه و بعد از بازی کردن در خارج ازخانه شستشو دهند.

۴-به بچه ها اجازه ندهید در مکانهایی که بوسیله مدفوع حیواناتخانگی یا سایر حیوانات آلوده شده است بازی کنند.

۵- هرگز بچه های کوچک را باسگها تنها نگذارید مگر اینکه سن سگ بیش از شش ماه باشد ضمناً مانع از این شوید کهنوزادتان چهار دست و پا روی زمین حرکت کند.

6-دور محل بازی کودکان را محصورنمایید تا مانع ورود سگها به آن شوید.

۷- تا حدی که امکان دارد از تماس نوزادانبا توله سگها و بچه گربه ها قبل از تکمیل برنامه ضد انگلی آنها جلوگیرینمایید.

۸هرگز بچه های کوچک را مقابل درب ورودی ساختمانهای عمومی روی زمیننگذارید.

۹-فوراً پس از مدفوع کردن سگ محل آن را تمیز نمایید و پس از جمع آوریمدفوع آنرا بطور دقیق و کامل معدوم نمایید. حداقل هفته ای یکبار محل زندگی حیواناتخانگی را تمیز نمایید و سرانجام اینکه دقت نمایید تا سگتان در محلهای عمومی مدفوعنکند.