مهندسی عجیب لانه پرندگان انسان را به حیرت وا میدارد.

با اندکی دقت در خواهیم یافت که بی شک علمی لا یتناهی در پس این کار نهفته است.

وزن این لانه و ساکنانش را بزرگی خالقش به دوش میکشد.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.