دیده بان حقوق حیوانات: یک مهندس هلندی به نام «کوین اولثیوس»، ساخت پناهگاهی متفاوت برای حیوانات را اخیرا آغاز کرده است.به گزارش روزگار نو این پناهگاه قرار است همزمان در آب، خشکی و هوا وجود داشته باشد تا بتواند حیوانات مختلف که در محیط های گوناگون زیست می کنند را در خود جای دهد.این مهندس هلندی در مورد علت ساخت این پناهگاه می گوید: روز به روز در سراسر جهان با اقدامات گوناگونی که انجام می شود، ما شاهد تخریب هر چه بیشتر محیط های مختلف زیستی حیوانات هستیم، از همین رو بنده تصمیم دارم با ساخت این پناهگاه جدید، گامی مؤثر در راستای حفظ محیط زیست طبیعی بردارم.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
پناهگاهی متفاوت برای حیوانات/ تصویری
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
پناهگاهی متفاوت برای حیوانات/ تصویری
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
پناهگاهی متفاوت برای حیوانات/ تصویری
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
پناهگاهی متفاوت برای حیوانات/ تصویری
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
پناهگاهی متفاوت برای حیوانات/ تصویری