معرفی طوطی نژاد پاینس-پاینس صورت خال دار


پاینس صورت خال دار

معرفی طوطی نژاد پاینس-پاینس صورت خال دار
معرفی طوطی نژاد پاینس-پاینس صورت خال دار
معرفی طوطی نژاد پاینس-پاینس صورت خال داراﻧﺪازه:30 ﺳﺎﻧﺖ

وزن:229 ﮔﺮم

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ:25 ﺳﺎل

ﺳﺎﮐﺖ ارام و ﻣﻄﯿﻊ

ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ

4 ﺗﺨﻢ در ھﺮ دوره


زﻣﺎن ھﭻ 28 روز

ﺗﺮک ﻻﻧﻪ ﺑﻌﺪ از 9 ھﻔﺘﻪ

زﯾﺴﺘﮕﺎه:وﻧﺰوﺋﻼ

زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﻠﻪ ھﺎی ﺗﺎ 20 ﻃﻮﻃﯽسایت جامع حیوانات ایران